2010./2011. mācību gads


10.08.2011. | Uzņemšana

2011./2012.m.g. Riebiņu vidusskola piedāvā šādas licenzētas izglītības programmas vidusskolai

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (vakarskola)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene)


Riebiņu vidusskolas atbalsts skolēniem

 • Daļēji apmaksātas pusdienas, spēcīgs ēdināšanas bloks
 • Ceļa izdevumu atmaksa
 • Dienesta viesnīca, internāts
 • Rekonstruēti dabaszinātņu kabineti
 • Keramikas studija
 • Trenažieru zāle
 • Logopēda un psihologa konsultācijas
 • Vasaras nometnes
 • Skolu sadarbības projekti
 • Pozitīvie stimuli
 • Apbalvojumi mācībās labākajiem audzēkņiem
 • Atzinības raksti, diplomi, apmaksātas ekskursijas
 • Naudas balvas
 • Stipendijas vidusskolēniem

Aicinām izmantot iespēju mācīties Riebiņu vidusskola, iegūt vidējās izglītības dokumentu, kas būs drošs priekšnosacījums savas karjeras tālākā veidošanā, personības pilnveidē.

Liepu ielā 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326
Direktora tālr./fakss: 65322631, tālr. 65323684;
 e-mail: riebinuvsk@riebini.lv
www.riebinuvidusskola.lv
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
 


 

10.08.2011. | Projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"

No 2010.gada novembra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" īstenošanu, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

RIEBIŅU VIDUSSKOLA PIEDĀVĀ:

 • Angļu valoda bez priekšzināšanām120 mācību stundas  
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām 120 mācību stundas  
 • Vācu valoda bez priekšzināšanām 120 mācību stundas  
 • Vācu valoda ar priekšzināšanām 120 mācību stundas  
 • Datorzinības bez priekšzināšanām 120 mācību stundas  
 • Datorzinības ar priekšzināšanām 120 mācību stundas  
 • Valsts valoda (dažādi līmeņi) 120 mācību stundas  

Lai saņemtu karjeras konsultāciju un "mūžizglītības kuponu' mācībām, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona. Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz159 stundām).   Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas internetā: www.nva.gov.lv sadaļā "Bezdarbniekiem un darba meklētājiem"/"Apmācības bezdarba riskam pakļautajiem" vai NVA filiālēs.
Skolai iepirkuma līgums par sadarbību neformālās izglītības programmu īstenošanā bezdarba riskam pakļautām personām preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ir noslēgts līdz 2013. gada 31. decembrim.


 

10.08.2011. | Mūžizglītība un tālākizglītība

Sociālā un ekonomiskā nelīdzsvarotība valstī katram no mums liek izvērtēt esošo situāciju un nākotnes perspektīvas. Arvien vairāk ir cilvēku, kuri iesaistās mūžizglītības un tālākizglītības pasākumos, jo apzinās izglītības nozīmi cilvēka dzīvē un to, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, lai veiksmīgāk iesaistītos darba tirgus attiecībās.
2011./2012.m.g. Riebiņu vidusskola piedāvā pieaugušajiem (bez vecuma ierobežojumiem), kuri kādu iemeslu dēļ nav ieguvuši vidējo izglītību vai arī ir iesaistījušies darba tirgū un vēlas turpināt mācīties pieteikties neklātienes programmā. Mācību process tiks organizēts mācību sesiju veidā. Ievērojot programmas specifiku, galvenā mācību forma būs konsultācijas un ieskaites, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc pedagogu un izglītojamā vienošanās būs jāapgūst patstāvīgi. Tā kā skolā ir laba materiāli tehniskā bāze, varam nodrošināt atbalstu un apstākļus patstāvīgām mācībām. Neklātienes izglītojamie saņems radošu, uz radošu sadarbību vērstu izglītības pakalpojumu, individuālu pieeju katram izglītoties gribētājam, ja vēlēsies tiks iesaistīti skolas aktivitātēs, projektos, pašpārvaldē. Aicinām uzdrošināties un izmantot iespēju mācīties, iegūt vidējās izglītības dokumentu, kas būs drošs priekšnosacījums savas karjeras tālākā veidošanā, personības pilnveidošanā.


 

15.07.2011. | Mācību līdzekļi

Ar jaunā 2011./2012. mācību gada līdzekļu sarakstu, kuru nodrošina skola un kuru nodrošina vecāki, var iepazīties šeit.

 


 

07.07.2011. | 12. klases izlaidums

2011. gada 18. jūnijā Riebiņu vidusskolu absolvēja 12. klases skolēni. Ar izlaiduma fotomirkļiem var iepazīties šeit.

 

05.07.2011. | 9. klases izlaidums

2011. gada 11. jūnijā Riebiņu vidusskolu absolvēja 9. klases skolēni. Ar izlaiduma fotomirkļiem var iepazīties šeit.


 

30.05.2011. | Mācību gada noslēgums

Mācību gada beigās 5.-12.klašu skolēni — mācību darba TOP 10 uzvarētāji saņēma Riebiņu vidusskolas Izcilības rakstus un naudas balvas.
Izcilniece Rasma Ormane — saņēma izcilības rakstu un  naudas balvu.
10.-12.klašu skolēni—mācību darbā augsti un labi rezultāti (saņem Atzinības rakstus) —Viktorija Kabare, Taisija Novikova, Arina Rubļova, Romāns Harlamovs, Maira Šmukša, Agnija Znotiņa, Sigita Babre, Zane Pastare, Juta Vaivode, Anna Ivanova, Anželika Kirilova, Skaidrīte Mūrniece.
Balvu „Skolas vārda popularizētājs 2010./2011.m.g.” saņēma interešu izglītības pulciņi – skolotājas Anitas Randares vadītie tautas deju kolektīvi, „Ritma deju grupa” un vadītāja Rimma Gavrilova, folkloras kopa „Jumalāni” un vadītājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane Sprūdža, Origami pulciņš un vadītāja Alla Solovjova
Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka saņēma skolēnu pašpārvaldes veidotu UZSLAVU par uzņēmību, sapratni un izpalīdzību, par to, ka sabar, bet netur ļaunu prātu, par lieliem un maziem labiem darbiem, par nesavtīgu darbu skolas labā, par humora izjūtu, par skaistiem vārdiem, par sirsnīgām sarunām, par smaidu, par to, ka nepaiet garām, uz kuras bija parakstījusies visa skolas saime.


 

30.05.2011. | Pedagoģiskās padomes sēde

Dienas kārtībā bija:
Mācību darba kopsavilkums noslēdzot 2.semestri – TOP, sekmība, nesekmība, pēcpārbaudījumi (S. Žukova, I. Kabare)
 Mācību grāmatas, DB 2011./2012.m.g. (A. Meluškāne)
ESF Stipendiju komisijas ziņojums (komisija)
„Labo darbu krātuvīte” (klašu audzinātāji), „Atziņu lapa/puslapa kolēģim” (pedagogi)
Izglītības iestādes attīstības koncepcija – pieejamība, kvalitāte, potenciāls nākotnē (I. Anspoka)
Labās prakses piemēri klases audzinātāja darbā (I. Zenovjeva)
 


 

30.05.2011. | Latvju bērni danci veda

Kopš 1990. gada Latvijā ik gadu tiek rīkots bērnu un jauniešu tautu deju festivāls „Latvju bērni danci veda”. Festivālam, kas 28. maijā notika Jēkabpilī, dots nosaukums „Zem sprīdīša cepures”. Galvenais svētku koncerts notika Krustpils saliņas brīvdabas estrādē, bet ielu koncerti notika vēl piecās vietās – Vecpilsētas laukumā, Sēļu sētā, Palejas ielā, Krustpils pilī, kā arī Kena parkā, kur visas dienas garumā noritēja pasākums „Sprīdīša virpulis”. Tā laikā notika ne tikai koncerts, bet arī dažādas sportiskas un izklaidējošas aktivitātes. 28. maijā Jēkabpilī deju un rotaļu virpuļos griezās bērni no visas Latvijas, kopumā 4 420 bērni. Tie ir 205 deju kolektīvi no 27 novadiem un sešām pilsētām .
Dejotāji arī piedalījās svētku gājienā pa pilsētas ielām. Mazajiem dejotājiem šis bija īpaši saviļņojošs gājiens, jo kaut ko tādu katrs no viņiem piedzīvoja un izbaudīja pirmo reizi. Lielākie dejotāji ar īpašu rūpību gādāja par mazajiem gan palīdzot noturēt taisnu līniju, gan atbalstot un iedrošinot pirms uzstāšanās.


 

23.05.2011. | Ciemiņi Riebiņu vidusskolā - nākamie pirmklasnieki

Skolā ciemojās nākamā pirmā klase. Viņus viesmīlīgi uzņēma ceturtā klase, bet arī mazie rādīja ko māk, gan dziedāja, gan dejoja, gan demonstrēja savu rakstītprasmi. Gaidīsim viņu pirmajā klasē!

 

23.05.2011. | 17. un 18. maijā Rīgā tika organizētas Radošās domāšanas dienas

Pasākuma otrajā dienā, 18. maijā, Rīgas Ekonomikas augstskolā pulcējās radošās domāšanas skolotāji, kuri pilotprojekta veidā ir pirmo gadu apguvuši un pasnieguši radošo domāšanu.Arī mūsu skola ir viena no 69 Latvijas skolām, kur radošo domāšanu kā fakultatīvu mācību priekšmetu mācījušies 10. klases skolēni, apgūstot Edvarda de Bono domāšanas metodes.
Pasākuma turpinājumā notika ar radošo galda spēļu konkursa „Radi spēli pats” veiksmīgāko spēļu prezentācija un uzvarētāju apbalvošana. Arī mēs piedalījāmies šajā konkursā, diemžēl līdz finālam nenokļuvām. Bet uzvarētāju laurus plūca četri puiši no Limbažu 3.vidusskolas, spēles „Spuldze” autori.
Radošās domāšanas treneri iepazīstināja ar atziņām, kas gūtas aizvadītā gada laikā.
Radošās domāšanas dienu noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja pārrunāt paveikto un uzzināt par nākotnes plāniem tālākai radošuma sekmēšanai mūsu valstī.

Projekta “Radošā domāšana” vadītāja Rita Pudāne

 

23.05.2011. | Riebiņu novada izglītības iestāžu mācību gada noslēguma pasākums

Ar ceriņu smaržām, pateicībām un apbalvojumiem, ar patīkamiem pārsteigumiem, koncertu, apsveikumiem izskanēja 26.maija diena. No Riebiņu vidusskolas koncertā uzstājās grupa “Jumalāni” (vadītājas Rita Pudāne, Ārija Bergmane Sprūdža), ritma deju grupa (vadītāja Rimma Gavrilova), 7.-9.klašu tautas deju kolektīvs (vadītāja Anita Randare), interesantas lietas par skolu stāstīja Kristaps Pastars un Artūrs Šmukšs. Izstādes darbus veidoja pulciņš „Origami” un 7.b klase (skolotāja Alla Solovjova), Diāna Meluškāne, Romāns Harlamovs, Elīna Cakule, vizuālās mākslas pulciņš (skolotāja Ruta Vjakse), keramikas pulciņš (skolotājs Raivo Andersons), skolotāja Faina Timošenko. Novada skolu interaktīvajā konkursā 2.vietu ieguva Daiga Goluveva, Andra Struka, Anna Škuratova ar darbu “Riebiņu vidusskolas radošās skolotājas”
 

 

23.05.2011. | 9. un 12. klasēm noskan pēdējais zvans

Tradicionālais zvans sasauca kopā visu skolas saimi. Šoreiz tas skanēja īpaši, jo liecināja par eksāmena laika sākumu 9. un 12. klasēm. Pateicības vārdus skolēni teica gan skolai, gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, bet paši savukārt saņēma veiksmes vēlējumus valsts pārbaudes darbos. Bildes

 

 

23.05.2011. | Konkurs "Vēsture ap mums" noslēguma pasākums

Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus analizēt vēstures avotus. 2010./2011. mācību gadā konkurss veltīts vizuālajiem avotiem: fotogrāfijām, ex libris, zīmējumiem, karikatūrām, plakātiem un citiem materiāliem, kuros teksts nav galvenais informācijas sniedzējs. Pētījuma tēmu, hronoloģiskos ietvarus un noformējuma veidu dalībnieki var brīvi izvēlēties paši. 21.maijā ar svinīgu ceremoniju Rīgas Latviešu biedrības namā noslēdzās konkursa "Vēsture ap mums" desmitā sezona. Konkursa patrons, valsts prezidents Valdis Zatlers sveica konkursa dalībniekus, viņu skolotājus un uzsvēra: "Nav iespējams vadīt valsti, nezinot Latvijas vēsturi. Nav iespējams dzīvot valstī, nezinot tās vēsturi. Vēsture ir milzīga dzīves pieredze, kur katra detaļa ir kāda cilvēka dzīve”.
Atzinību par piedalīšanos starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu konkursā saņēma Riebiņu vidusskolas skolnieces Anželika Kirilova, Skaidrīte Mūrniece, skolotāja Ināra Dronga. 

 

23.05.2011. | XXVII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku"

           Svētki notika jau 27. reizi, tos organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Krimuldas novada Domi, tradicionālās kultūras biedrību "Aprika", Lēdurgas kultūras namu, Turaidas muzejrezervātu un Valsts Kultūrkapitāla Fondu.
22.maijā Turaidas muzejrezervātā plkst.10.00 sākās rotaļas un spēles. Tajās protams, iesaistījās arī “Jumalāni”. Dienvidlatgales novada folkloristi, kuru vidū esam arī mēs, visiem mācīja rotaļu “Ceiruļs olu dora”.
Tad sekoja mēģinājums, jo plkst.13.00 bija novadu koncerts "Cepu, cepu kukuli, ko braukt ciemā" pie Dziesmu tēva akmens. Uzstājāmies kopā ar Vaboles vidusskolas folkloras kopu “Kanči”, Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopu “Ceiruleits” un Špoģu vidusskolas folkloras kopu. Klausītājus priecējām ar dziesmu “Ai, gaļdeņi”un lustīgiem Latgales dančiem “Burkuoneņi, kuopusteņi” un “Ļipa kust”.
Bez šubām, nepalaidām garām iespēju arī apmeklēt Gūtmaņa alu, Turaidas pili, uzkāpt pils tornī, aiziet pie Turaidas Rozes kapa.
Brauciens bija jauks noslēgums daudzajām “Jumalānu” aktivitātēm visa mācību gada garumā.

 

14.05.2011. | Riebiņu vidusskolas skolēni un skolotāji visus aicināja uz Mātes dienas koncertu

Ir viens vārds ar mūžības skaņu, ir viens nemainīgs svētuma un mīlestības jēdziens. Ir viena uzticība, kas nepieviļ. Māte.  Skolēni iepriecināja savas māmiņas ar skaistām dziesmām, dejām, dzejoļiem.
Pēc pasākuma vecākiem bija iespēja aplūkot izstādes „Es un mana māmiņa” un „Senie sieviešu darba rīki”.

14.05.2011. | Dalība bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas Latgales novadu dienā "Tēlu un lietu pasaule kustībā" Krāslavā

Neilgi pirms Lieldienām tika svinīgi atklāta  vizuālās un lietišķās mākslas konkursa darbu izstāde “Lietas un tēli”, kas izvietota Krāslavas kultūras namā. Izstādi kuplināja arī Riebiņu vidusskolas skolēnu Diānas Meluškānes, Agnijas Znotiņas, Brigitas Rudzātes darbi, 8.a klases kolektīva un vizuālās mākslas pulciņa (11. un 7. klase) kopdarbi. Lietišķās mākslas darbus Latgales reģiona skatē vērtēja žūrija. Vides objektus, kuri konkursā saņēma I pakāpes novērtējumu, izvirzīja eksponēšanai IV Latvijas skolu teātru festivāla laikā Vērmanes dārzā. Pasākumā piedalījās skolotājas Ruta Vjakse, Alla Solovjova un Inna Zenovjeva.

14.05.2011. | Riebiņu vidusskolā aktīvi sporto

Maija mēnesī Riebiņu vidusskolā notika "Ģimeņu un sporta svētki", kur jautrās sporta aktivitātēs iesaistījās skolēni kopā ar saviem vecākiem.
Skolēni piedalījās arī Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles vieglatlētikā Vārkavā. Labākie vieglatlēti 2011 vidējā grupā Riebiņu vidusskolas skolēni Stepanova Viktorija un Gorins Dainis.

 


 

13.05.2011. | Bībeles svētki Galēnos

Saulainā pavasara dienā, ar pacilātu noskaņojumu un pozitīvām emocijām atgriezāmies no Galēnu pamatskolas, kur arī šogad notika Novada Bībeles svētki. Tur piedalījās bērni, kuri apgūst kristīgo mācību 1. – 3. klasei. Pasākums balstījās uz Bībeles pantu zināšanu, zīmētprasmi par tēmu „Dieva griba.” Mūsu skolu pārstāvēja 3. kl. skolnieki Adriāns Bergmans (Bībeles pantu zināšanā), Arnis Tučs (zīmēšanā) un Jūlija Vaivode pievienojās zēniem rādot priekšnesumu, kura laikā bērni darīja to, ko prot vislabāk. Pasākuma laikā gūtās zināšanas, garīgās vērtības, viesmīlība, draudzēšanās, dāvanas un saldumi bērniem ir tas, ko vēl ne tik ātri aizmirsīsim. Tomēr noteikti atcerēsimies – „Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.” / 1. Jāņa 4:11/.

Ticības mācības skolotāja Sanita Upeniece


 

13.05.2011. | Delfīnu izstāde

No 2011. gada 27. aprīļa līdz 20. maijam Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs Preiļu un Riebiņu novados piedāvā neparasto mākslinieku, Melnās jūras delfīnu - Arga, Glorijas un Gabijas gleznojumu izstādi „Ūdens zīmes”. No 9. maija līdz 11. maijam izstāde bija skatāma Riebiņu vidusskolā.
 Izstādē varēja aplūkot, sadarbībā ar Lietuvas Jūras muzeju Klaipēdā tapušo, trīs Melnās jūras delfīnu Arga (28 g.v.), Glorijas (25 g.v.) un Gabijas (19 g.v.) gleznojumu izstādi „Ūdens zīmes”.
Ikviens, kurš bijis Lietuvas delfinārijā un redzējis klātienes šovā, kā delfīni glezno, izstādē varēs ļauties skaistajām atmiņām, bet citiem šī izstāde var būt kā iedvesmas avots vasaras ceļojumam.
Muzeja darbinieki un skolotāja Digna Prodniece skolā rīkoja arī delfīnu rotaļu pēcpusdienu pamatskolas bērniem.


 

13.05.2011. | Latvijas jauno satiksmes dalībnieku foruma 1. kārtas sacensības Preiļos

Jau 18. reizi Latvijā norisinājās Jauno satiksmes dalībnieku forums, kurā piedalīties tiek aicināti visi bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Konkursa galvenais mērķis ir paaugstināt jauniešu teorētiskās zināšanas par satiksmes noteikumiem un veicināt praktisko pieredzi braucot ar velosipēdu, lai bērni varētu droši un pārliecinoši piedalīties ceļu satiksmē
Riebiņu vidusskolu konkursā pārstāvēja D. Harlamova, A. Kuzmenko, E. Meluškāne, I. Danilovs, O. Dukaļevs, R. Ormane, L. Uzulnīks, N. Hritonenka, skolotāji konsultanti Inna Zenovjeva un Guntars Ormanis.


 

13.05.2011. | Eiropas brīvprātīgais darbs - tava iespēja nākotnei

10. maijā, Riebiņu vidusskolā viesojās Eiropas Kustības Latvijā (EKL) eksperti, iepazīstinot 10.-12. klašu audzēkņus ar brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un ES, kā arī brīvprātīgā darba ieguvumiem jauniešiem un sabiedrībai. EKL rīkotais reģionālo prezentāciju cikls „Iespēja Tavai nākotnei: esi brīvprātīgais!” veltīts Eiropas Brīvprātīgā darba gadam, un to atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Riebiņu vidusskolā ar savu pieredzi dalījās EKL brīvprātīgais no Spānijas Rauls Martins, kas kopš oktobra darbojas Latvijā, kā arī projektu vadītāja un brīvprātīgo koordinatore Kristīne Gailīte. Prezentācijā Rauls un Kristīne runāja par brīvprātīgā darba priekšrocībām un mācīšanās iespējām gan personīgai, gan profesionālai dzīvei, tostarp iepazīstināja skolēnus ar pilnībā apmaksātu Eiropas Savienības programmu jauniešiem – Eiropas Brīvprātīgo darbu (EBD).


 

12.05.2011. | Svētki Vērmanes dārzā

Šogad Eiropas dienas svinības Latvijā notika skaistā, saulainā 8. maija svētdienā, kad tika atzīmēta arī Mātes diena. Kā ierasts svētki tika svinēti Vērmanes dārzā, un tajos piedalījās daudzi jo daudzi cilvēki. Katrs sev varēja atrast kaut ko interesantu un aizraujošu 11 dārzā izvietotajās teltīs. ES dārza svētku moto bija :”Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt!” Tā bija prieka pilna un svētku noskaņām bagāta svētdiena!

Mūsu skolai piedalīšanās svētku programmā bija kā dāvana par uzvaru skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursā „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”. Domāju, ka brīvprātīgā darba ideja ikvienam ir viegli saprotama un zināma, un katrs no mums, iesaistoties šajā darbībā, gūst pārliecību par spēju ietekmēt notiekošo un neatsveramu gandarījuma sajūtu.

Skolas direktore Ineta Anspoka


 

12.05.2011. | 9. maijs - Eiropas diena

1950. gada 9. maijā tika sperts pirmais solis tagadējās Eiropas Savienības izveidē. Tajā dienā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmanis, apzinoties Trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu kā "pirmo pamatakmeni Eiropas federācijas izveidē.
Katra valsts, kas demokrātiskā ceļā izvēlas pievienoties Eiropas Savienībai, atbalsta tās pamatvērtības - mieru un solidaritāti.
Mūsdienās mērķis ir pilnīgi citāds: izveidot Eiropu, kurā ciena visu tās veidojošo tautu brīvību un identitāti. Vienīgi apvienojot savas tautas, Eiropa var lemt savu likteni un nostiprināt savu lomu pasaulē.
Lai akcentētu Latvijas dalību ES, LR Ārlietu ministrija Latvijas skolām dāvināja Eiropas Savienības karogu, kuru izkārām līdzās EKO karogam Eiropas dienā.

12.05.2011. | Riebiņu novada deputātu, pedagogu un skolēnu diskusija

Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas 2011. gadā Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Latvijas mācību iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un nozares institūcijas pievērsās un analizēja tematus par skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā. Kā piemērs skolu un pašvaldību sadarbībai nedēļas ietvaros tika apskatīta Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros iegūtā pieredze skolu pārveidē par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas centriem. Kā liecina Baltijas Sociālo zinātņu institūta 2010. - 2011. gadā veiktais pētījums, kas tiek prezentēts nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros, liecina, ka 53 pašvaldību un skolu, tai skaitā Riebiņu vidusskolas, kopīgi īstenoto projektu stratēģiju pamatā ir bijuši šādi aspekti:

 • maksimāla skolas esošo resursu, īpaši cilvēkresursu, izmantošana;
 • vietējās kopienas izglītības, kultūras un sociālo vajadzību izpratne un atbilstošas intervences iniciēšana;
 • tīklu veidošana starp skolu, vecākiem un vietējo kopienu, kur vecāki bieži vien ir medijs starp skolu un vietējiem iedzīvotājiem;
 • sistēmiska un stratēģiska skatījuma veidošana par skolas lomu vietējā kopienā, skolas iespējām un potenciālu.


 

05.05.2011. | Māmiņu dienu un Starptautisko ģimenes dienu sagaidot

Riebiņu vidusskolā notiks izstāde "Senie sieviešu darbarīki", fotoizstāde "Es un mana māmiņa" un 13. maijā plkst. 14.00 koncerts "Es tevi, mammīt ļoti mīlu!" Maija otrajā svētdienā tradicionāli Latvijā atzīmē Mātes dienu. Pirmo reizi tā tika atzīmēta 1922. gadā. Vēlāk šie svētki bija apvienoti ar 8. Marta dienu, bet kopš 1989. gada atkal atgriezās Mātes dienas svinēšana.
Mātes dienā godinām māti – dzīvības devēju, pavarda sargātāju, mājas dvēseli. Māte pulcina ap sevi ģimeni un veido mājas būtību.
Māte ir mājas svētība, aizstāve, ģimenes pamatu sargātāja, veidotāja, pati mīlestība. Mātes darbība saistās ar mājām un ap mājām. Māte un māja- neatdalāmi jēdzieni.
Veltījumu savām mātēm ar lepnumu un mīlestību par savām mājām no 11. klašu skolēniem lasīt šeit.
 

 

02.05.2011. | Stikla plastikas meistarklase

Mūsu skolā viesojās stikla plastikas meistari no Ventspils Andrejs un Artūrs Virbuļi, saistošo stāstu par stiklu papildināja iespēja pašiem iejusties stikla pūtēja lomā un nopelnīt balvas. Bildes

 

 

 

 

 

02.05.2011. | Radošās aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 2011

29.aprīlī viesnīcā Avalon Hotel, Rīgā notika konkursa "Radošās aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 2011" apbalvošanas ceremonija un noslēguma pasākums. Pasākuma programmā ietilpa: konkursa rezultātu prezentācija, apbalvošanas ceremonija, veiksmes izaicināšana Bingo spēlē un radošās darbnīcas savu talantu atklāšanai un personības izcelšanai.Balvas pasniedza drossinternets.lv un konkursa atbalstītāji: Latvijas Bibliotekāru biedrība, Microsoft Latvia, Telia Latvija, Lattelecom, KIS 3td un Draugiem.lv Radošajās darbnīcās ar bibliotekāriem kopā darbojās aktrise Agnese Zeltiņa, modes māksliniece Indra Miklāva, aktieris un mūziķis Varis Vētra, šefpavārs Endijs Bērziņš un studijas Unastyle speciālisti. Šogad konkursā piedalījās 89 bibliotēkas no visas Latvijas, kopā noorganizējot 353 aktivitātes un iesaistot 7637 bērnus un 1440 pieaugušos. Arī Riebiņu vidusskolas bibliotēka piedalījās Vispasaules Drošāka interneta dienā, saņemot par to pateicības rakstu. Pasākumu apmeklēja skolas bibliotekāre Anna Meluškāne.

 

02.05.2011. | Kustību festivāls "Jaunpils 2011"

Festivāla mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību apliecināt sevi dejā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku. Šogad pasākums, kas norisinās nu jau 16. gadu pēc kārtas, pulcēja vairāk nekā 600 dejotāju no visas Latvijas. Par kustīgākā kolektīva godu festivāla dalībnieki cīnījās četrās vecuma grupās - sākot no pašiem mazākajiem - bērnudārzniekiem -un beidzot ar jau teju pieaugušajiem - vidusskolēniem. Kamēr vieni kāpa uz skatuves, bet citi nervozi gaidīja savu kārtu, pārējie, kas kolēģu veikumu skatītāju rindās nevēroja, drīkstēja piedalīties visdažādākajās atrakcijās pils pagalmā. Riebiņu vidusskolas dejotājas L. Golubeva, L. Luriņa, A. Struka, A. Škuratova, A. Mūrniece, E. Kabakova skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā ieguva Atzinības rakstu.

30.04.2011. | Lielā talka

Riebiņu vidusskola atbalstīja Vislatvijas pasākumu Lielā talka, kuras laikā kopīgiem spēkiem tika sakopta apkārtne.

Paldies visiem čaklajiem strādniekiem - skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, skolotājai - koordinatorei Sanitai Upeniecei, skolas tehniskajiem darbiniekiem Guntim Sulainim un Viktoram Golubevam.  Bildes

 

 

30.04.2011. | Pavasara drošības nedēļa "Vai varam būt droši"

Pavasara drošības nedēļa "Vai varam būt droši?" notika no 2011.gada 26.aprīļa līdz 29.aprīlim.
Drošības nedēļas mērķis ir pilnveidot zināšanas par vides drošības un pirmās medicīniskās palīdzības jautājumiem, kā arī apzināt cilvēka un apkārtējās vides drošības nozīmi ikdienā.
1.-6.klases noskatās videofilmu “Uzmanību, ķīmikālijas!” un “Aizsargā savu ādu!”
7.-9.klašu skolēniem plakātu konkurss “Pavasaris = kūla” (darbus iesniegt līdz 10.maijam)
10.-12.klasēm videokonkurss “Palīdzi un esi drošs” (darbus iesniegt līdz 10.maijam). 

 

29.04.2011. | Starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" ietvaros

28. aprīlī Riebiņu vidusskolas folkloras grupas “Jumalāni” koncertlekcija Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” (vadītājas Rita Pudāne, Ārija Bergmane Sprūdža);
29. aprīlī 5.-6.klašu skolēniem notika radošās darbnīcas “Es savā jaunajā pasaulē” - atbildības uzņemšanās par savu rīcību, vērtēta izpratne par pienākumiem skolā un mājās un attiecību veidošanos aspekti starp vienaudžiem un pieaugušajiem, komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā (psiholoģe Natālija Rivža);
29. aprīlī 7.-9.klašu skolēniem notika radošās darbnīcas “Kļūstam pieauguši un mācāmies veidot attiecības” - apzināties savus resursus un vērtību sistēmu, pilnveidot komunikāciju prasmes konfliktu risināšanā, saskatīt pozitīvo apkārtējā pasaulē (psiholoģe Natālija Rivža). Bildes

 

27.04.2011. | Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem"

Kopš 2001.gada pēc UNESCO iniciatīvas daudzviet pasaulē tiek rīkota Starptautiskā nedēļa „Izglītība” visiem”, kuras laikā visas pasaules valstis tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, tādejādi arvien apliecinot gatavību darboties globālo „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai.
Starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” veltīti pasākumi notiks daudzviet Latvijā. Tā, piemēram, jau 26. aprīlī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika diskusija „Brīvprātīgo darbs – pilsoniskas sabiedrības veidošanai Daugavpilī”, 28. aprīlī Alsungas vidusskolā notiks diskusija „21.gs. izglītība suitu novadā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu”, 3. maijā Gulbenes novada pašvaldībā – diskusija „Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā”, 5. maijā Rīgā, pamatskolā „Rīdze” un Talsu Valsts ģimnāzijā – seminārs-diskusija „Skolas loma pašvaldībā: iespējas un izaicinājumi”, arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 6. maijā norisināsies diskusija, bet Riebiņu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”, kā arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” – dažādas radošās darbnīcas, Riebiņu novada izglītības iestāžu darbinieku diskusija „Savs ceļš, lai noturētos”, latgaliskā kultūras mantojuma popularizēšanas akcija „Bērni-bērniem” un folkloras grupas „Jumalāni” koncertlekcija.


 

 

 

25.04.2011. | Riebiņu vidusskolas 8. a klase piedalās "ZZ čempionātā"

„ZZ ČEMPIONĀTS” ir trakas sacensības starp klasēm visā Latvijā, kurās pārbaudot drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases vienotību, ZELTA ZIVTIŅA dāvā neaizmirstamus piedzīvojumus un lieliskas balvas pašām draudzīgākajām klasēm. Arī Riebiņu vidusskolas 8. a klase piedalījās šajā neaizmirstamajā pasākumā. Bildes

 

 

22.04.2011. | Autortiesību aizsardzības dienas pasākumi

1996. gadā UNESCO pasludināja 23. aprīli par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Riebiņu vidusskolā notika sekojošas aktivitātes:
 • Autortiesību ievērošana ZPD. 10. klase, 6. stunda 205. kab.F. Timošenko, I Ormane
 • Mācību stunda 8. klasē „Autortiesības”. 1. stunda 301. kab.F. Timošenko
 • Mācību stunda 7.b kasē „Datorprogrammu autortiesības” 3. st. 304. kab.  I.Vasiļevska
 • Mācību stunda 7.a kasē „Datorprogrammu autortiesības” 4. st. 304. kab.  I.Vasiļevska
 • Interaktīvā konkursa Riebiņu novada skolu jauniešiem „ Mana dzimtā puse ir...” labāko darbu prezentācija. F.Timošenko, I.Vasiļevska, I.Ormane. 6.-8. klases, 7. stunda, 205. kab. Bildes

 

 

20.04.2011. | Skolotāju tālākizglītība

Riebiņu novada pedagogi 7.aprīlī Riebiņu vidusskolā tikās ar Andreju Zagorski - Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” koordinatoru. Mūsu skolas daudzi pedagogi saņem stipendiju un strādā pie sava PORTFOLIO izveides: Ināra Dronga, Anna Meluškāne, Irēna Ormane, Anita Randare, Alla Solovjova, Faina Timošenko, Ināra Vasiļevska, Ruta Vjakse, Jeļena Vucāne, Digana Prodniece, Rimma Gavrilova, Inna Zenovjeva, Ineta Anspoka.

Semināru audzināšanas darba koordinatoriem pašvaldībās Rīgā 12.aprīlī apmeklē Digna Prodniece.

Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu semināru 13.aprīlī Latvijas Kara muzejā apmeklēja Rita Pudāne.

Semināru angļu valodas skolotājiem: „Oxford Professional Development Day” (vada Dace Miška, OUP izdevniecības konsultante) Daugavpils Valsts Ģimnāzijā apmeklēja skolotāja Inese Ābola Reliņa.

Pieredzes apmaiņas foruma "E-klase 2011" darbā 15.aprīlī Rīgas Tehniskajā Universitātē iesaistījās skolotājs Guntis Tjarvja.

Daugavpils Universitātes sertifikātu par piedalīšanos konferencē „Tehniskā jaunrade interešu izglītībā: iespējas, problēmas un risinājumi” 15.aprīlī ieguva skolotājs Guntars Ormanis.
 

 

 

 

19.04.2011. | Ātrlasīšanas konkurss 1. - 7. klašu skolēniem

18. aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolas bibliotēkā notika ĀTRLASĪŠANAS KONKURSS 1.–7. klašu skolēniem.
Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās konkursā, bet labākie (tie, kuri labi, ātri, skaidri, skaisti lasa) bija: 1.-2. kl.grupā – Raivis Luriņš no 1.klases (111 vārdi 1 minūtē), 3.-4. kl. grupā – Rasma Ormane no 4.klases (271 vārds 2 minūtēs), Līga Struka no 6.klases (280 vārdi 2 minūtēs) un Zane Teša no 6.klases ( 276 vārdi 2 minūtēs).
Liels paldies Laurai Golubevai un Līvai Luriņai (9.a klase) par palīdzību konkursā!
Apsveicam labākos lasītājus un sakām paldies viņu skolotājiem un vecākiem!

 

 

 

16.04.2011. | Atvērto durvju dienas pasākumi Dravnieku pamatskolas 9. klašu skolēniem

13. aprīlī mūsu skolā ieradās Dravnieku pamatskolas 9.klase. Šī kaimiņu skolas skolēnu viesošanās Riebiņu vidusskolā nebija nejauša, jo mēs paši viņus uzaicinājām iepazīties ar skolu, skolotājiem un mums – devītklasniekiem. Ar kādu mērķi tas tika darīts? Lai iepazītos, sadraudzētos un varbūt jau rudenī kāds no viņiem Riebiņu vidusskolu sauktu par savu skolu.
Ciemiņus laipni sagaidīja skolas direktore un iepazīstināja ar dienas programmu. Sākumā viesiem tika piedāvāts piedalīties mācību stundās, kuras vadīja skolotājas Digna Prodniece, Valentīna Adamoviča, Ināra Vasiļevska un Jeļena Vucāne. Mūsu jaunie biedri aktīvi piedalījās mācību procesā, bija atsaucīgi, pieklājīgi un ieinteresēti. Tā vien gribējās iesaukties : „Cik jauka klase!” Tā bija ļoti noderīga, interesanta un jautra pieredze mums visiem. Bildes

Līva Luriņa no skolēnu parlamenta

 

 

15.04.2011. | Riebiņu vidusskolas īsziņas

Riebiņu novada telpu futbola turnīrā Riebiņu komanda izcīnīja 3.vietu. Paldies mūsu skolas zēniem Sandim Stuburam un Romānam Harlamovam par aktivitāti un atsaucību!

Latvijas Ornitologu biedrība piešķīrusi Atzinības rakstu Riebiņu vidusskolai par dalību gājputnu atgriešanās programmā “Spring Alive” 2010.gadā. Pateicamies iniciatīvas bagātajai skolotājai Dignai Prodniecei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde izsaka Pateicību Rasmai Ormanei par aktīvu piedalīšanos Latgales novada 4.klases skolēnu 8.atklātajā matemātikas olimpiādē, kas notika 9.aprīlī. Skolotājs—konsultants Silvija Avotiņa. Paldies Rasmas vecākiem par atbalstu!

Dalībai 4. klašu matemātikas konkursa „Tik vai... Cik?” 4. kārtā (starptautiskajā olimpiādē) no Riebiņu vidusskolas tiek uzaicināta Rasma Ormane un Diāna Harlamova. Konkurss notiks 27. aprīlī plkst. 9:30 Preiļu 1.pamatskolā. Lai veicas ! Paldies skolotājai Silvijai Avotiņai.

Deju grupa “Deju ritmi” (vadītāja Rimma Gavrilova) piedalījās mūsdienu deju koncertā “Kad galvā pavasaris” 8.aprīlī Preiļos.

 

 

 

 

12.04.2011. | Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija"

Tradicionālās dziedāšanas konkursa “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA” pusfinālā 2.pakāpes diplomu ieguva  Jacenta Rudzāte, Diāna Berovska, Evija Meluškāne. Riebiņu vidusskolas skolotājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane –Sprūdža saņēma Pateicību no Līvānu bērnu jauniešu centra direktores Valentīnas Poikānes par dalībnieku sagatavošanu tradicionālās dejošanas, dziedāšanas un muzicēšanas konkursam. Bildes
 

12.04.2011. | Tradicionālais muzicēšanas konkurss "Klaberjakte"

Tradicionālās muzicēšanas konkursa “KLABERJAKTE” pusfinālā Riebiņu vidusskolas kapela “Jumalāni” ieguva 1.pakāpes diplomu. Kapela muzicēja šādā sastāvā: Elīna Cakule, Anna Malahova, Elīna Joņeva, Jacenta Rudzāte, Evija Meluškāne, Diāna Berovska, skolotājas Rita Pudāne, Ārija Bergmane –Sprūdža.
 

 

 

09.04.2011. | PET pudeles pārvērtības

Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar Čehijas vēstniecību Latvijā un Latvijas Zaļo Punktu organizēja konkursu „PET pudeles pārvērtības”. Tāpēc 7. aprīlī Preiļu bibliotēkā notika „PET pudeļu pārvērtības” izstādes atklāšana. Izstādē piedalījās vairākas skolas, to vidū arī Riebiņu vidusskolas skolēnu darbi.
Paldies visiem mūsu skolas bērniem, kuri piedalījās šajā konkursā. Uz sadarbību nākošajā gadā!

Skolotāja Sanita Upeniece

 

 

08.04.2011. | Skolotāju / klašu audzinātāju aptauja

Jebkurš skolotājs var piedalīties SKOLOTĀJU / KLAŠU AUDZINĀTĀJU APTAUJĀ par brīvā laika un klašu pasākumu organizēšanu un plānošanu. Aptaujas laiks no 29.03.2011. - 26.04.2011. Aptauja internetā: http://www.visidati.lv./aptauja/503725120

 

 

 

02.04.2011. | Anekdošu virpulis Rīgā

1.aprīlis – visiem labi pazīstamā Smieklu diena. Ko tik šai dienā neizdomā, lai būtu jautri!
Starp daudzajiem folkloras konkursiem visjautrākais un 1. aprīlim vispiemērotākais ir anekdošu stāstītāju konkurss „Anekdošu virpulis 2011”. To rīkoja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās kultūras biedrību APRIKA, bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatoru padomi vai citiem interesentiem novados. Šogad uz konkursu devās arī folkloras kopas „Jumalāni” dalībniece Elīna Cakule no Riebiņu vidusskolas 6. klases kopā ar skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdžu. Mūsu Elīna tika līdz otrajai kārtai un ieguva Lielākā smīdinātāja titulu.
Priecājamies par panākumiem, un nākošgad noteikti arī piedalīsimies. Bildes

Ārija Bergmane-Sprūdža, folkloras kopas „Jumalāni” vadītāja

 

 

01.04.2011. | Latgales vēsturiskā novada pedagogu metodisko izstrādņu skates 2. kārta

1. aprīlī Daugavpils BJC "Jaunība" notika Latgales vēsturiskā novada pedagogu metodisko izstrādņu skates 2. kārta. Tika iesūtīti 32 darbi  no dažādiem Latgales novadiem.  Tostarp arī skolotāju Rutas Vjakses un Innas Zenovjevas metodiskā izstrādne „Svečošanās nedēļa Riebiņu vidusskolā jeb viss par un ap svecēm”. Darbus vērtēja komisija 10 cilvēku sastāvā  - Latgales novadu  interešu izglītības metodiķi, audzināšanas darba speciālisti. Riebiņu novadu ekspertu komisijā pārstāvēja Rita Pudāne.
Uz valsti skati tika izvirzīti 10 labākie darbi. Ar 28 punktiem no 30 šo darbu vidū ir arī mūsējais.  Sveicam skolotājas Rutu un Innu!

 

 

 

01.04.2011. | Joku diena Riebiņu vidusskolā

Anekdotes, smieklīgi attēli un nenopietni padomi rotā improvizēto afišu stabu, kad 1. aprīlī skolēni un skolotāji ierodas skolā. Kā ierasts, noskan zvans uz pirmo stundu, tikai gaidītā skolotāja vietā klasē ienāk .... cits skolotājs. Vai izmaiņas stundu sarakstā? Nē, skolotāji vienkārši nolēmuši samainīties stundām! Izrādās var arī tā, ka ķīmiju māca vācu valodas skolotāja, ģeogrāfiju- sākumskolas, latviešu valodu- matemātikas skolotāja utt.
Interesanti gan pašiem, gan skolēniem.
Otrajā stundā nopietno mācīšanos uz brīdi pārtrauc pēkšņi ieradusies ārstu komisija, kur profesionāli medicīnas darbinieki rūpīgi pārbauda gan skolotājus, gan skolēnus. Okulists, neirologs un psihiatrs ir īsti sava amata meistari - tiek uzstādītas diagnozes, izsniegtas tabletes, mediķi neskopojas ar gudriem padomiem, kā labāk saudzēt nervus un pārvarēt histērijas lēkmes. Beidzot katrs pacients saņem APLIECINĀJUMU PAR VEIKSMĪGI IZIETU MEDICĪNISKO APSKATI.
Paldies Riebiņu vidusskolas skolēnu parlamenta darba grupai, kas noorganizēja nenopietni nopietno piektdienu skolā. Bildes

 

 

31.03.2011. | Preiļu un Riebiņu novada skolu deju kolektīvu sadancis.

Šogad Sadancī savu sniegumu rādīja 8 deju kolektīvi, tajā skaitā arī Riebiņu vidusskolas 1.-2.klašu un 3.-6.klašu dejotāji. Katrs no kolektīviem izpildīja divas izvēles dejas. Mūsu mazie dejotāji dejoja šādas dejas: „Sešas peles” (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas mūzika M. Krūmiņa apdarē) un „Skaista, skaista tēvu sēta” ( Gaidas Ivanovas horeogrāfiskā apdare, tautas mūzika). Lielākie rādīja deju “Ļipa kust” un “Bērīts mans kumeliņš” (Gaidas Ivanovas horeogrāfiskā apdare). Mūsu dejotāji bija cītīgi gatavojušies šim pasākumam un pūliņi bija attaisnojušies . Tas patiesi priecē un stimulē darboties tālāk un vēl cītīgāk.

 

 

 

25.03.2011. | Seminārs kustības "Draudzīgā skola" dalībniekiem Rēzeknē.

Mūsu skola arī ir iesaistījusies šajā noderīgajā un interesantajā  projektā. Kustības galvenais mērķis ir uzlabot un pilnveidot savstarpējas attiecības starp bērniem, vecākiem un skolotājiem. Liela uzmanība projekta laikā ir pievērsta vardarbības profilaksei un konfliktu risināšanai skolās. 

 

 

 

18.03.2011. | Spēle sākumskolai "Gribu būt miljonārs"

Skolēnu parlaments aicināja sākumskolniekus uz intelektuālo spēli "Gribu būt miljonārs". Dalībniekiem Raivim Luriņam (1. klase), Artim Pastaram (2. klase), Laurai Stabulniecei (3. klase), Marekam Cakulam (4. klase) bija iespēja demonstrēt labas zināšanas dažādās jomās.

Šoreiz zaudētāju nebija, jo visi spēlētāji ieguva laureātu diplomus. Spēli vadīja V. Struka (11. a klase), Kristaps Pastars (12. b klase) un par mūziku gādāja Jānis Čižiks (11. b klase).Bildes

 

 

18.03.2011. | Valsts aklātā vizuālās mākslas olimpiāde

15.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika valsts atklātā vizuālās mākslas olimpiādē “Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” , kurā mūsu novadu pārstāvēja Riebiņu vidusskolas labākās zīmētājas Jūlija Mihailova un Diāna Meluškāne, viņu skolotāja Ruta Vjakse. Olimpiādes darbu izstāde „Ainava. Tās pārveidošanas iespējas” Balvu Novada muzejā būs skatāma no 5.aprīļa līdz 15. aprīlim.
Pēc tam šī izstāde būs ceļojošā, uz to varēs pieteikties skolas vai novadi.

 

 

 

18.03.2011. | Daugavpils Universitātes rīkotais 3. skolēnu pētniecisko darbu konkurss "Ceļā uz zinātni"

Riebiņu vidusskolas 11.klases skolniece Zane Pastare ar darbu „Krāsu ietekme uz cilvēku” tika sveikta ar iegūto 3.vietu (skolotāja Ineta Anspoka).
Daugavpils Universitātes pateicības saņēma arī pārējie konkursa dalībnieki: Juta Vaivode (skolotāja Skaidrīte Žukova), Romāns Harlamovs (skolotāja Anna Meluškāne), Kristaps Pastars (skolotājs Vjačeslavs Stepanovs), Diāna Meluškāne (skolotāja Ruta Vjakse), Anna Ivanova (skolotāja Jeļena Vucāne), Diāna Ivanova (skolotāja Jeļena Vucāne), Olga Piskunova (skolotāja Faina Timošenko).
Konkurss "Ceļā uz zinātni" tiek rīkots ar mērķi veicināt un attīstīt vidusskolēnu interesi par aktuālām tendencēm zinātnē, kā arī popularizēt zinātniskās pētniecības darbu izstrādi.

 

 

 

18.03.2011. | Lekciju cikls "ES stundas"

Martā Latgales novadu skolās turpinās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKPL) organizētais lekciju cikls „ES stundas”. Lektori viesosies 12 Latgales novadu skolās, lai stāstītu par Eiropas Savienības (ES) vēsturi un jauniešu iespējām Eiropā. Riebiņu vidusskolas jaunieši novērtēja Anša Bogustova spēju sarežģītas lietas pasniegt vienkārši un jauniešiem saprotamā valodā, un jauniegūtās zināšanas, kuras ikdienas mācību procesā neizdodas uzzināt.
Lektors rosināja piedalīties skolēnu pētnieciski radošo darbu konkursā „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”. Bildes

 

 

17.03.2011. | Skolotāju profesionālā pilnveide

 • 15.martā izbraukuma seminārs Riebiņu vidusskolā „PRODUKTĪVA SKOLAS UN VECĀKU SADARBĪBA BĒRNA IZGLĪTĪBĀ UN AUDZINĀŠANĀ”; 
 • 16.marta semināra „UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” un Asociēto skolu projekta sadarbība”;
 • Kursi „Profesionālās pilnveides programma mentordarbības realizēšanai” 22.-23.martā apmeklē skolas direktore Ineta Anspoka, skolotāja Ārija Pudule un Inna Zenovjeva;
 • Novada MA vadītāju semināri Rīgā;
 • Novada MA vadītāju semināri Rīgā – latviešu valodas un literatūras semināru apmeklē Irēna Ormane, krievu valodas un literatūras semināru—Anna Meluškāne, vēstures skolotāju semināru – Skaidrīte Žukova.
 • Mājturības skolotāju pieredzes izbraukuma semināru Baldones skolās 22.martā apmeklēs skolotājs Guntars Ormanis.
 • 24.martā seminārā Daugavpils ģimnāzijā piedalīsies Digna Prodniece un Anita Podziņa;
 • 24.martā Latvijas Sarkanā krusta organizētajā labdarības seminārā Rīgā piedalīsies Sanita Upeniece.  

 

 

17.03.2011. | Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu 6. jaunrades darbu konkurss "Nasabeist, dūd rūku"

Vairāki Riebiņu vidusskolas skolēni Jānis Kokins, Lauris Uzūlnīks, Jacenta Rudzāte, Dace Ormane, Daiga Golubeva, Andra Struka, Aija Vasiļevska, Jāzeps Laizāns un Evija Vasiļevska piedalījās konkursā. Šogad 10. klases skolēns Jāzeps Laizāns saņēma Daugavpils Universitātes atzinību, kā arī SEB bankas Preiļu filiāles īpašo balvu par radošo darbu. Atzinības nopelnīja Daiga Golubeva (8. a klase) un Dace Ormane (7. a klase).
Savukārt par ilustrācijām III pakāpes diploms ticis Laurim Uzūlnīkam (5. klase), bet atzinība - Daigai Golubevai (8. a klase). 

Skolēnus sagatavoja Rita Pudāne, Irēna Ormane un Ruta Vjakse.

 

 

 

17.03.2011. | 22. marts - Pasaules ūdens diena

Visā pasaulē 22.martā tiks plaši atzīmēta Pasaules ūdens diena. Mūsu skolā nu jau trešo pavasari – kopš esam UNESCO ASP – ir īpaši pasākumi, kas tai veltīti.
Šogad visiem interesentiem, īpaši 8. -10.klašu skolēniem, 17.martā bija iespēja doties uz pasākumu ķīmijas un bioloģijas kabinetos. Uz to aicināja skolotājas Anita Podziņa un Digna Prodniece. Sākumā klātesošos uzrunāja skolotāja Anita. Sarunu par ūdeni turpināja Indra Kodore no 10.klases, minot interesantus faktus, parādot arī interesantu ilustratīvo materiālu.
Pēc informatīvi izglītojošās pasākuma daļas skolotāja Digna aicināja uz vides izziņas spēļu turnīru. Šo spēļu tematika arī saistās ar ūdeni, bet tapušas tās ir, pateicoties 8.a klases meiteņu Jūlijas Mihailovas, Olgas Kozlovas, Annas Škuratovas, Aijas Mūrnieces, Andras Strukas un Daigas Golubevas izdomai, darbam un radošumam.
Paldies pasākuma organizatoriem un dalībniekiem! Cerams, ka esam kļuvuši gudrāki, izglītotāki, novērtējot tik pierastu, bet tik ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu – ūdeni. Bildes

Rita Pudāne, direktores vietniece

 

 

14.03.2011. | Riebiņu novada krievu valodas olimpiāde

14. martā pārbaudīt savas zināšanas krievu valodā (svešvalodā) uz Riebiņu vidusskolu ieradās skolēni no visām Riebiņu novada skolām. Riebiņu novadā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde notika pirmo reizi.
Protams, neizpalika uzvarētāji. Mūsu olimpiādē tie ir seši – pa trīs A un B grupās. A grupa – skolēni no ģimenēm, kurās runā latviski. B grupa – skolēni no ģimenēm, kurās pamatvaloda ir krievu valoda.
A grupas uzvarētāji: I vieta – Edgars Mičulis – Galēnu pamatskola (skolotāja Valentīna Mičule), II vieta – Valērija Vinogradova – Dravnieku pamatskola (skolotāja Skaidrīte Ūzuliņa), III vieta – Lāsma Caune – Rušonas pamatskola (skolotāja Anželika Čerkasova).  B grupā uzvarēja Riebiņu vidusskolas skolēni: I vieta – Jūlija Mihailova, II vieta – Viktors Maslobojevs, III vieta – Olga Kozlova (skolotāja Anna Meluškāne). Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka sirsnīgi apsveica uzvarētājus un viņu pedagogus.

Riebiņu novada Valodu MA vadītāja
Inna Kabare

 

 

 

11.03.2011. | Žetonu vakars

11. martā 12. klases aicināja uz Žetonu vakaru. Pasākums tika atklāts ar audzēkņu pārdomām par to, kādas pēdas viņi ir atstājuši skolas dzīvē. Vecāki un skolotāji varēja pārliecināties, cik jaunieši ir radoši un izdomas bagāti, jo pasākuma laikā bija gan dziesmas, gan dejas, gan skeči. Tika apdziedāti arī  skolotāji, tas izraisīja daudz pozitīvu emociju. Skolēni teica paldies saviem vecākiem. Savukārt noslēgumā direktore, uzrunājot jauniešus, pasniedza katram tradicionālo pildspalvu ar skolēna vārdu un uzvārdu. Bildes

09.03.2011. | Dāvināšanas prieks Riebiņu vidusskolā

8. Marta svētku diena Riebiņu vidusskolā turpinājās līdz vēlam vakaram. Bija ziedi, dzeja un mūzika, smaidi, apsveikumi un svētku kliņģeris.
Pēcpusdienā skolas Parlamenta pārstāvji kopā ar skolotājiem Rozā zālē sakārtoja Latvijas Sarkanā Krusta dāvināto apģērbu un Riebiņu vidusskolas darbinieku un skolēnu atnestās mantas, lai tās piedāvātu cilvēkiem, kam tās ir vajadzīgas. Tā viens otrs apģērbs, apavu pāris, rotaļlieta, aksesuārs turpinās kalpot un cilvēki dzīvos taupīgāk.
Pasākums skolā notiek jau otro gadu, šogad tam bija dots nosaukums „Dāvināšanas prieks”, bet sagatavošanos pasākumam var nosaukt par brīvprātīgo darbu. Paldies sakām visiem akcijas dalībniekiem – gan dāvinātājiem, gan saņēmējiem, jo mantu klāsts saruka un galdi palika tukši, par ko visiem bija prieks un gandarījums.     Ceram uz atsaucību un sadarbību arī nākamgad.

Riebiņu vidusskolas skolotāja Irēna Ormane

 

 

08.03.2011. | Sveiciens Sieviešu dienā

Sieviete — tu esi trausla puķe,
kuru mīlestības reibons šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete - tu skaistākā starp puķēm..
/Fricis Bārda/

Riebiņu vidusskolas sievietes,
daudz jums jautru brīžu, saulainu laiku, lai viss izdodas, esat smaidīgas un jautras šajā jūsu īpašajā dienā.

Sveic Riebiņu vidusskolas vīrieši!

 

 

07.03.2011. | Pedagogu metodisko izstrādņu skate

2011.gada 7.martā noslēdzās Pedagogu metodisko izstrādņu skates pirmā kārta novada līmenī. Riebiņu novada darbus vērtēja novadā izveidota vērtēšanas komisija. Uz Latgales reģiona kārtu Daugavpilī tika izvirzīti 3 darbi – Riebiņu vidusskolas skolotāju Innas Zenovjevas un Rutas Vjakses darbs „Svečošanās nedēļa Riebiņu vidusskolā jeb viss par un ap svecēm”, Galēnu pamatskolas skolotājas Elzas Leimanes metodiskās izstrādnes un Ilzes Lukjanovas izstrādātais darbs “Līkloču līkumi”. Otrā kārta notiek no 2011.gada 21.marta līdz 1.aprīlim. Pedagogu metodisko izstrādņu konkursa noslēguma kārta notiks aprīlī Rīgā, kurā tiks vērtēti labākie darbi no visas Latvijas.
Paldies  skolotājiem par ieinteresētību un ieguldīto darbu savas pieredzes popularizēšanā – Ritai Pudānei, Annai Meluškānei, Innai Kabarei, Inārai Vasiļevskai, Rutai Vjaksei, Innai Zenovjevai, Ārijai Bergmanei—Sprūdžai. Aicinām nākošajā gadā arī citus pedagogus neturēt sveci zem pūra un dalīties savā pieredzē!

 

 

06.03.2011. | Izstāde "Skola 2011"

No 3. līdz 6. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais izglītības pasākums – 17. starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2011”, kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.
Katru gadu izstāde “Skola” tūkstošiem jauniešu no visas Latvijas palīdz saprast un izvēlēties, ar kādu nozari saistīt savu nākotni un kurā mācību iestādē tuvākajos gados apgūt zinības, iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs un iegūt jaunus draugus. Dalībnieku stendos atraktīvā, interesentā veidā apmeklētāji varēja iepazīt dalībnieku piedāvājumu un sajust studentu dzīves garšu. Izstādē piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieki no 14 valstīm. Lai palīdzētu skolēniem un studentiem izlemt par tālāko izglītošanās ceļu, Latvijas izglītības iestādes prezentēja mācību programmas, kas tiks piedāvātas 2011./2012. mācību gadā. Riebiņu vidusskolas 12.klašu skolēnu grupa arī ir izstādes apmeklētāju pulkā. Bildes

 

 

05.03.2011. | E - prasmju nedēļa

Visās Eiropas valstīs Nedēļas laikā darbojās digitālais skaitītājs, kas mērīja iedzīvotāju aktivitāti.
Arī Riebiņu vidusskolas skolēni ar interesi līdzdarbojās e-prasmju nedēļas galvenajās aktivitātēs. Par reģistrētiem e-prasmju nedēļas dalībniekiem kļuva 56 pamatskolēni un 32 vidusskolēni. Viņi pārbaudīja savas e-prasmes un iemaņas IT barometra testos, kas aptvēra IT pamatprasmes, tekstapstrādi un izklājlapu lietošanu.
Vairāki vidusskolnieki no 12.a un 11.a klasēm izrādīja vēlmi Interneta vietnē www.maciespats.lv  kārtot e-datorskolas “Mācies pats!” eksāmenu. Augstāko rezultātu uzrādīja Romāns Harlamovs (11.a), iegūstot 908 punktus no 1200. Vairāk par 700 punktiem saņēma Juta Vaivode (12.a), Maira Šmukša (11.a) un Diāna Meluškāne (11.a).

Skolotāja I. Vasiļevska

 

 

 

02.03.2011. | "Balsis" ieskandina pavasari

Pavasaris ir laiks, kad viss sāk mosties, bet tas tomēr ir pelēki saulains. Ja vēlamies, tas var būt arī koši krāsains. Mēs uzbūrām krāsas paši un iekrāsojām savu ikdienu! Mēs uzticējāmies savām izjūtām un talantiem, neliedzot tiem brīvu izpausmi. Mēs ieskandinājām pavasari savā novadā.
Trešdien, 2.martā Riebiņu novada Stabulnieku KN Mākslas jomas MA sadarbībā ar pašvaldību organizēja vokālās mūzikas konkursa „Balsis” I kārtu. Šis pasākums izvērtās par krāšņu konkursu-koncertu. Katra skola atbrauca ar savu krāsu, un katrs dalībnieks attiecīgas krāsas lentīti iesēja kopējā „Dziesmu kokā”, bet visiem vokālistiem bija atbilstošas krāsas aksesuāri pie koncerttērpiem (idejas autore Evelīna Visocka).
Tā kā tas bija konkurss, dalībniekus vērtēja žūrija – Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, Preiļu BJC mūzikas pulciņa vadītāja Solvita Erta un Rušonas pamatskolas mūzikas skolotāja Solvita Ķibere. Bildes

 

 

01.03.2011. | "Skolas piena" programma

Tas, vai pirmo četru klašu skolēni varēs glāzi piena dienā izdzert bez maksas, bija atkarīgs gan no izglītības iestādes, gan piena piegādātājiem. Riebiņu vidusskolai atkal ir šāda iespēja - no 1. marta tiek subsidēta glāze piena dienā mūsu sabiedrības mazajiem cilvēkiem. Paldies skolas sadarbības partnerim A/S „Preiļu siers”.
Eiropas Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” jeb “Skolas piena” programma ir viens no vienotā Tirgus kopējās organizācijas atbalsta instrumentiem. Programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja saņemt 200 vai 250 ml piena. Kopš 1.marta katru dienu visi 1. - 4. klašu skolēni bez maksas saņem glāzi piena. - Diena mazajiem sākas ar piena dzeršanu, esam saplānojuši tā, ka katrs savu glāzi saņem rīta cēlienā, un bērniem piens tiešām garšo, - apmierināta ir skolas ēdnīcas vadītāja Anita Cakule.

 

 

 

28.02.2011. | Augļu un dārzeņu programmas noslēgums

Mūsu skola piedalījās Eiropas programmā „Augļi skolai.” Labu laiku skolēni skolā mielojās ar āboliem, tādējādi uzņemot vitamīnus un enerģiju. 1.- 6. klašu skolēni vēlas teikt PALDIES skolai, skolas direktorei Inetai Anspokai un arī skolas ēdnīcas vadītājai Anitai Cakulei par šo iespēju ēst augļus. Mēneša laikā skolēni ne tikai ēda ābolus, bet projekta nedēļas ietvaros daudz uzzināja par veselīgu un vitamīniem bagātu ēdienu. Mūsu acis priecēja arī skolēnu krāšņie zīmējumi, kuros katra klase attēloja savu gardāko augli vai dārzeni. Tik pat svarīgi ir tas, ka kopīgiem spēkiem un ieguldot nedaudz darba, fantāzijas un radošas idejas, ir tapusi skolas augļu un dārzeņu „Recepšu grāmata”, kuru mēs dāvinājām ēdnīcas vadītājai.
Augļu programmas noslēgumā skolā norisinājās pasākums „Dzejoļu salāti.”
Ēdīsim pareizi un veselīgi arī turpmāk! Bildes

5.klases audzinātāja Sanita Upeniece

 

 

28.02.2011. | Meteņi

28. februārī skolotāji un skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai sagaidītu Masļeņicu. Svētku sagaidīšana vienmēr saistās ar pacilājošu sajūtu, bet Masļeņica (latviešu Meteņi) ir īpaši svētki. Masļeņica neatnāca tukšām rokām – tai līdzi bija uzdevumi katrai klasei.
Tad tik sākās īstas izpriecas, tradicionālā vizināšanās no skolas kalniņa un Meteņdienas grūdeņa ēšana. Masļeņica atrada sev mājvietu skolas foajē, līdz nedēļas beigās tā bija jāsadedzina.
Paliec sveika, Masļeņica, sākas gavēnis.
Nāc ciemos arī nākošgad! Bildes

 

 

26.02.2011. | Salidojums

Šī gada 26.februārī ar absolventu salidojumu un svētku koncertu savas pastāvēšanas 35.gadadienu ieskandināja Riebiņu vidusskola.

Liels paldies tiem pedagogiem un darbiniekiem, kas pieņēma skolas darba vīziju, radošos meklējumos atklāja skolēnu dotumus, prasmīgi tos attīstīja un pilnveidoja, bieži vien pakārtojot savu brīvo laiku skolas bērnu vajadzībām, spītīgi saglabāja optimismu un ticību audzēkņa varēšanai! Bildes

 

25.02.2011. | Mūsdienu deju jaunrades konkurss Latgales novadā

25.februārī Daugavpils Kultūras un sporta centrā notika Mūsdienu deju jaunrades konkurss Latgales novadā. Latgales vēsturiskā novada konkursā piedalījās 47 deju grupas no Daugavpils, Krāslavas, Preiļiem, Rēzeknes, Balviem, Līvāniem, Naujenes, Silenes, Aknīstes, Ludzas, Zilupes, Jēkabpils, kopā ar 533 dalībniekiem.Žūrijas vērtējumam tika nodotas 47 jaunrades dejas. Žūrija bija sekojošā sastāvā: horeogrāfs, Mūsdienu deju ekspertu padomes loceklis Edmunds Veizāns, horeogrāfs, Daugavpils universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes docētājs Elmārs Belinskis un horeogrāfe Zanda Mūrniece.
Latgales novada mūsdienu deju grupas demonstrēja augstu dejas tehnisko izpildījumu, kas balstās klasiskās dejas tradīcijās un labi koptās mūsdienu deju tehnikās, bet horeogrāfijās autori atklāja dziļu satura atklāsmi un bagātu emociju gammu.  Mūsu skolu pārstāvēja 5.-9.klašu deju grupas “Deju ritmi” meitenes Andra Struka, Elīza Kabakova, Līva Luriņa, Laura Golubeva, Lāsma Mazjāne, Anna Škuratova, Aija Mūrniece skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā.
Riebiņu vidusskolas skolēni ieguva 3. pakāpes diplomu.

24.02.2011. | Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Viļānos

24. februārī piedalījāmies 1.Starpnovadu (Riebiņu novads, Varakļānu novads, Viļānu novads) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Darbs notika 3 sekcijās – humanitārās zinātnes un māksla, dabaszinības, sociālās zinības. Darbu vērtēšanas komisijās strādāja arī mūsu pedagogi – skolas direktore Ineta Anspoka, skolotājas Anna Meluškāne, Digna Prodniece, Faina Timošenko. Pieci pētnieciskie darbi un to autori tika izvirzīti uz konferenci no Riebiņu vidusskolas:

 • Anna Ivanova ar darbu „Augsnes pētīšana Riebiņu vidusskolas apkārtnē” (skolotājs – konsultants Jeļena Vucāne) ieguva 2.pakāpes diplomu;
 • Diāna Ivanova ar darbu „Ķīmijas eksperimenti mājas apstākļos (skolotājs – konsultants Jeļena Vucāne) ieguva 3.pakāpes diplomu;
 • Anželika Kirilova ar darbu „Visuma ietekme uz cilvēci” (skolotāji–konsultanti Staņislavs Pudžs un Guntars Ormanis) saņēma pateicību par piedalīšanos;
 • Kristaps Pastars ar darbu „Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā” (skolotājs – konsultants Vjačeslavs Stepanovs) saņēma pateicību par piedalīšanos;
 • 11.klases skolniece Zane Pastare ar darbu „Krāsu ietekme uz cilvēku” (skolotājs – konsultants Ineta Anspoka) saņēma pateicību par piedalīšanos. Bildes

23.02.2011. | Volejbols Riebiņos

23. februārī Riebiņu vidusskolas sporta zālē notika Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā. Riebiņu vidusskolas komanda Sandis Stuburs, Romāns Harlamovs, Artūrs Smukšs, Kristaps Pastars (12.b kl.), Jānis Vītols, Edgars Čeviļevs, Juris Zaharovs, Ruslans Danilovs izcīnīja 3.vietu. Mūsu komanda izcīnīja godalgoto 3. vietu.

22.02.2011. | Riebiņu vidusskolas 10., 11.a un 11.b. klases ekskursija uz Daugavpili.

Brauciena mērķis – iepazīties ar Daugavpils Universitāti un tās piedāvātajām studiju iespējām, kā arī viesoties radio Alise Plus studijā un uzzināt radio žurnālista darba specifiku. Alise Plus studijā mūsu Viktoram Titovam tika dota iespēja ierunāt tekstu, ko viņš arī darīja, sūtot sveicienus sievietēm un meitenēm 8. martā, kā arī sveicinot citus riebiņiešus.
Lielie pārsteigumi vēl tikai sekoja. Izrādījās, ka radio Alisa Plus mums daļēji sponsorējusi 1 stundu boulinga zāles apmeklējumam. Teicām mīļu paldies un devāmies turp.
Stunda pagāja nemanot, jo turpat tika piedāvātas gan uzkodas, gan atspirdzinoši dzērieni. Brīvā, nepiespiestā gaisotnē jaunieši atraisījās, vēroju viņu dziļi cilvēciskās, pozitīvās īpašības – izpalīdzību, draudzīgumu, sapratni. Jānis, kā vienmēr, šķīla humora dzirksti, bet Mārtiņš, Sandis, Romāns un Nikolajs demonstrēja džentlmeniski pieklājīgu attieksmi.

 

19.02.2011. | Latgales reģionālā konference "Vides izglītība ilgspējīgai sabiedrībai"

2011. gada 19. februārī Rēzeknes Augstskolā notika Latgales reģionālā konference "Vides izglītība ilgspējīgai sabiedrībai", kurā arī piedalījās Riebiņu vidusskolas ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja Jeļena Vucāne.
Konferencē aktuāla bija vides, attīstības un sabiedrības mijiedarbība šajā svarīgajā jautājumā. Par to sniedza ziņas speciālisti no augstskolām - RA, DUun LU. Noteikti noderīga, interesanta un pieredzi bagātinoša bija Zviedrijas ISIS prezidenta Alana Atkissona lekcija un praktiskā nodarbība.

 

18.02.2011. | Policijas kauss

18. februārī PVĢ sporta zālē notika Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2011. gada kausa izcīņa volejbolā. Tajās piedalījās 7 komandas: 2 Preiļu Valsts ģimnāzijas komandas, Preiļu 2. vsk., Līvānu 1. vsk., Riebiņu vsk., Vārkavas vsk. un Preiļu policijas vīriešu komandas.
Spēles notika spraigā cīņas gaisotnē.

16.02.2011. | Ēnu diena bērnudārzā

Šī gada 16. februārī Latvijā jau vienpadsmito reizi pēc kārtas Junior Achievement – Latvija (JAL) rīko Ēnu dienu – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un dažādu nozaru profesionāļu iemīļotu un gaidītu izglītojošu profesionālās orientācijas pasākumu.
Ēnu dienas laikā skolēni no 1.-12.klasei apmeklē dažādas darba vietas un 4 – 6 stundas kļūst par dažādu darbinieku ēnām – vēro un izzina savu ēnu devēju ikdienas darbu, tādējādi iepazīstoties ar sev interesējošās profesijas noslēpumiem.
Vēlamies izteikt  pateicību par uzņemšanu Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”.

 

14.02.2011. | Valentīndiena

Sagaidot Valentīndienu, no 9. līdz 11. februārim darbojās tradicionālā VALENTĪNDIENAS SIRŽU DARBNĪCA. Katrs varēja pievienot savu sirdi skolas megasirdij!

14. februārī DRAUGU FOTOSALONĀ bija ekskluzīva iespēja nofotografēties kopā ar draugu!
Visu dienu skanēja romantiska mūzika un darbojās Valentīndienas zibenspasts. Bildes

10.02.2011. | Riebiņu novada sākumskolas olimpiāde 

Ja mūsu senči agrāk februāri dēvēja par Sveču mēnesi, tad mēs to varētu saukt par Olimpiāžu vai Gripas mēnesi. Šķiet, ka šogad no gripas vīrusiem veiksmīgi izdevies izvairīties visiem Riebiņu novada 4. klašu kombinētās olimpiādes dalībniekiem, kuri 10. februārī ieradās Riebiņu vidusskolā uz pirmo novada sākumskolas olimpiādi.

Apņēmības pilnos zēnus un meitenes skolā sagaidīja laipni rūķēni Riķis, Niķis un Ciķis (Elīna Joņeva, Jūlija Mihailova, Daiga Golubeva), kuri gan ierādīja vietas, gan iedrošināja, gan izklaidēja un palīdzēja pārvarēt nedrošību un uztraukumu.

Šogad 1. vietu izcīnīja Rasma Ormane no Riebiņu vidusskolas. Rasma ir skolas teicamniece un ne tikai labi mācās, bet arī dejo, dzied, spēlē galda tenisu un piedalās dažādos konkursos.2. vietas diploms aizceļoja uz Silajāņu pamatskolu Sandim Sparānam (skolotāja Olita Vulāne), bet 3. vietu ieguva Jurģis Bruzguls no Sīļukalna pamatskolas.(skolotāja Rita Teilāne) Atzinības nopelnīja Aleksandra Stepanova un Māris Fedotovs no Rušonas pamatskolas (skolotāja Iveta Casno) un Jūlija Barkara no Riebiņu vidusskolas (skolotāja Silvija Avotiņa). Bildes
 

10.02.2011. | Zinātniski pētnieciekie darbi 

Februāris ir īpaši saspringts mēnesis vidusskolēniem, jo tas ir zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas un aizstāvēšanas laiks.
Pirmo reizi tāda līmeņa aizstāvēšanā piedalījās 10.klases skolēni ar saviem referātiem. Vērtēšanas komisijas locekļi bija patīkami pārsteigti par izvēlēto tēmu dažādību: no mūsdienu mūzikas un Spānijas ģeogrāfijas īpatnībām līdz fotogrāfijas un horoskopa vēsturei.
Darbi ir aizstāvēti, taču 12. klašu skolēnu Anželikas Kirilovas, Annas Ivanovas, Diānas Ivanovas, Jutas Vaivodes un Kristapa Pastara, 11.klases skolnieces Zanes Pastares veikums ir novērtēts, izvirzot tos uz starpnovadu konferenci Viļānos. Lai viņiem veicas! Bildes
 

08.02.2011. | Vācu valodas 41. valsts olimpiāde 

Vācu valodas 41.valsts olimpiādes 1.kārtā 2011.gada 5.februārī Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā
piedalījās Artūrs Smukšs, skolotāja Rita Demjanova.  Paldies Artūra vecākiem par sapratni un atbalstu !

 

 

08.02.2011. | Vispasaules Drošāka interneta diena 

8.februārī Vispasaules Drošāka interneta diena. Šīs dienas devīze „Internets – tā nav spēle! Tā ir tava dzīve!” Mūsdienās internets ieņem arvien lielāku nozīmi ikviena cilvēka dzīvē. Mums rūp bērnu un jauniešu drošība – ne tikai fiziskā drošība uz ielas, mājās, skolā vai citviet, bet rūp arī viņu drošība internetā.
Aicinot piedalīties Vispasaules Drošāka interneta dienas svinībās Latvijā, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs informē, ka «šogad īpaša uzmanība pievērsta tēmai «digitālā dzīve», aicinot cilvēkus, īpaši bērnus un jauniešus, pievērst vairāk uzmanības viņu virtuālās dzīves nozīmei un tam, kā aktivitātes virtuālajā vidē ietekmē personas reālo dzīvi.  Diskusijā ar savu pieredzi par pozitīvo un negatīvo internetā dalījās Radio101 DJ Toms Grēviņš, TV raidījumu vadītāja Anna Rozīte, mūziķi Andris Kivičs un Kaspars Zlidnis. Diskusijas tiešraides skatīšanos 8.februārī no plkst. 12.30 – 14.00 Riebiņu vidusskolā organizēja skolotāja Anna Meluškāne. Bildes
 

04.02.2011. | Svečošanās skolā 

No 31. janvāra līdz 4. februārim skolā bija sveču nedēļa, kuras laikā tika organizēts konkursi, radošās darbnīcas (sveču dekorēšana, dekupāža, sveču liešana),  pēcpusdiena 1. - 6. klasei.

Pašlaik skolā skatāma visu darbu izstāde. Nedēļas organizatores ir vizuālās mākslas skolotājas R. Vjakse un I. Zenovjeva. Bildes
 

04.02.2011. | Diska "Aulejas anekdoti" prezentācija 

4. februārī Rēzeknes Augstskolā notika diska "Aulejas anektodi" prezentācija. Uz pasākumu aicināti Latgales Plānošanas reģiona novadu, pilsētu latviešu valodas un literatūras skolotāji, muzeju, bibliotēku darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Riebiņu novada izglītības iestādes pārstāvēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Ormane. Rēzeknes Augstskola dāvināja disku, kā arī citus izdotos materiālus.
 

03.02.2011. | Izglītības iestāžu padomju pārstāvju konference 

3. februārī Galēnu pamatskolā uz konferenci vienkopus pulcējās pārstāvji no izglītības iestāžu padomēm, kā arī pedagogu, pašvaldības pārstāvji un skolu direktori. Tā ir tāda veida pirmā apspriede Riebiņu novadā. Konferences mērķis bija pieredzes apmaiņa par projektu realizēšanu, informācijas saņemšana par finanšu līdzekļu piesaistīšanas iespējām, zināšanu papildināšana par bērnu tiesībām un psiholoģijas jautājumiem. Konferenci organizēja Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Riebiņu vidusskolas skolas padomi pārstāvēja priekšsēdētājs Jānis Znotiņš, vecāki Jeļena Harlamova, Irēna Ormane, Anita Cakule, Lolita Šmukste, Oļesja Lacko, skolotāji Inna Kabare, Anna Meluškāne. Skolas direktore Ineta Anspoka stāstīja par Sorosa fonda - Latvija projekta «Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev» aktivitātēm un par projekta «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā» īstenošanu.  

01.02.2011. | Skolas auglis 

Pateicoties programmai „Skolas auglis”, Riebiņu vidusskolas audzēkņi no 1. līdz 6.klasei katru dienu ēd veselīgus, vitamīniem bagātus ābolus. Sākot ar 10. janvāri, Latvijā tika ieviesta Eiropas Komisijas (EK) programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”, saskaņā ar kuru 1.-6. klašu skolēni sākuši saņemt svaigus augļus un dārzeņus. Tos mūsu skola saņem no zemnieku saimniecības „Zīlītes” (Līvānu novads, Rožupes pagasts). Saimniecībā 4,9 ha lielā platībā audzē ābeles, upenes, jāņogas, avenes. Paldies skolas ēdnīcas kolektīvam, vadītājai Anitai Cakulei, kas nodrošina projekta realizāciju un dokumentācijas kārtošanu Riebiņu vidusskolā.


 

28.01.2011. | Tatjanas diena 

Kopš 2000.gada  Latvijā, 25. janvārī, notiek  Tatjanas diena. Tā tiek svinēta kā krievu kultūras un izglītības diena, skolēnu un skolotāju svētki. Svētku mērķis ir veicināt krievu kultūras attīstību un saglabāšanu Latvijā, celt izglītības krievu valodā prestižu, sekmēt skolēnu un pedagogu radošā potenciāla izaugsmi. Šo tradīciju izkopj arī Riebiņu vidusskola. Šogad Olga Piskunova  piedalījās pētniecisko darbu  konkursā  ieguva Galveno balvu, savā radošajā izpausmē uzburot gaišāko un poētiskāko skolotāja tēlu.   Taisija Novikova un Natālija Sergejeva kļuva par laureātēm nominācijā ,,Ģimenes relikvija”, Jelena Kolesnikova - laureāts nominācijā  «Mans dzimtas koks». Paldies skolotājām Fainai Timošenko un Innai Kabarei par skolēnu sagatavošanu konkursam.

28.01.2011. | Stipendijas piešķiršana skolēniem 

Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2010.gada 10.augusta sēdes lēmumu, Riebiņu vidusskolas stipendiju piešķiršanas nolikumu (apstiprināts ar Riebiņu novada domes sēdes 14.09.2010 lēmumu Nr.4) un Riebiņu vidusskolas stipendiju komisijas 2011.gada 18.janvāra lēmumu, stipendiju Ls 10,00 (desmit lati 00 sant.) apmērā 2010./2011.m.g. 2.semestrī saņems Arina Rubļova(10.klase), Vija Struka (11.klase) un Anželika Kirilova (12.klasē). Priecājamies ar Jums !

 

28.01.2011. | Konkursa "Esi mobīls" pusfināls Preiļos 

Jau ceturto reizi tiek organizēts konkurss jauniešiem „Gribu būt mobils!”, kas ar katru gadu kļūst arvien populārāks. Šogad konkursam pieteicies rekordliels skaits komandu – 398. Janvārī un februārī septiņās Latvijas pilsētās tiks organizēti konkursa pusfināli. Riebiņu vidusskolas komanda “RVS atvase” Preiļu 1. pamatskolā  27. janvārī mērojās spēkiem ar 10 satiksmes noteikumus vislabāk zinošājām komandām savā reģionā. Konkursa dalībniekiem tika piedāvāti aizraujoši un āķīgi uzdevumi, kuru risināšanai bija jāpielieto savas zināšanas par satiksmes drošību. Tika veikts arī mājas darbs—sagatavot 2011. gada kalendāru skolēniem par satiksmes drošību, ko skolēni noteikti varēs arī praktiski izmantot savās skolās. Skolas komandas “RVS atvase” meitenes Dace Ormane, Jolanta Loseva, Laura Kļaviņa, Gunda Pastare, Elīze Kabakova ieguva 3.vietu. Sveiciens ar panākumiem! Liels paldies skolotājam Guntaram Ormanis par sniegto atbalstu un zināšanām. Pusfināla dalībnieki saņēma arī jaukas balvas. Konkursu organizē CSDD sadarbībā ar SIA „Aģentūra VB Plus”. 
 

28.01.2011. | Mūsdienu deju jaunrades konkurss Preiļu kultūras namā 

Konkursā piedalījās: Riebiņu vidusskolas deju grupa “Style dance”. Priekšnesums—”Magic girls” (mūzika DAVID GUETTA, R. Gavrilovas horeogrāfija
Nominācija—”Draudzīgākais kolektīvs”,
Riebiņu vidusskolas deju grupa “Deju ritmi”
Priekšnesums - ”Retro times” (mūzika REET PETITE, Jake Wilson, R. Gavrilovas horeogrāfija
Nominācija - ”Atraktīvākais kolektīvs”
Meitenes 25.februārī piedalīsies arī Mūsdienu deju jaunrades konkursa 2.kārtā Daugavpilī. Sveicam !
Kolektīvu vadītāja Rimma Gavrilova. Pateicamies par radošo darbošanos! Bildes

 

 

 

26.01.2011. | Projekts Z junior cafe

Ir tapusi jauna mājaslapa par sportu Riebiņu vidusskolā. Mājaslapa ir tapusi pateicībā projektam Z junior cafe. Pieteicoties projektam, Anazana izglītības fonds dāvināja katrai Latvijas vispārizglītojošai skolai bezmaksas mājas lapu anazana sistēmā.

Mājaslapu anazana sistēmā veidoja 12. klases skolēni Maksims Kozirevs un Ainārs Visockis. Mājaslapas adrese: http://riebinuvsksports.anazana.com/
 

 

 

 

26.01.2011. | Paldies par atbalstu Riebiņu vidusskolai 

Pateicoties SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Anspoka sekmīgajai sadarbībai ar Knud Olaf Knudsen un Bent Brønning, kas ir Dānijas sabiedriskās organizācijas „Osteuropeisk Bornehjelp- Denmark” biedri, aizvadītā gada nogalē Preiļu slimnīca saņēma šīs organizācijas sarūpētos galdus, krēslus un datorkrēslus. Kaut arī dāvinājumā saņemtās mēbeles ir mazlietotas, tomēr tās ir ļoti kvalitatīvas un arī labā vizuālā stāvoklī. Daļu no dāvinājuma  saņēma arī Riebiņu vidusskola—galdus, krēslus un datorkrēslus. Priecājamies arī par sadarbību ar Zviedrijas baznīcu “Jaunā dzīve”, fondu “Triumph des herzens”, biedrību “Aglona—Fatima”, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju, kuri skolai un skolēniem dāvināja  skolas somas, rakstāmpiederumus, drēbes. 

 

 

21.01.2011. | Pārmaiņu iespēja skolām 

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts šobrīd novērtē Sorosa fonda Latvija  iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu sasniegtos rezultātus, analizē kopā ar skolu un pašvaldību cilvēkiem skolās izveidoto centru turpmākas darbības nosacījumus un iespējas. Arī ar mūsu skolu uzsāktas grupu diskusijas, lai kopīgi runātu par skolās uzsākto aktivitāšu turpināšanu, ņemot vērā to, ka katrai skolai ir atšķirīga līdzšinējā pieredze, atšķirīgas iespējas un pieejamie resursi. 21.janvārī Nīcgales pamatskolā nelielā grupu diskusijā piedalījās pārstāvji no sešām dažādām projekta „Pārmaiņu iespēja skolām” dalības skolām. Mūsu skolu pārstāvēja projekts „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” (studiju darbnīcu vadītāji Anna Meluškāne un Viktors Golubevs)
 

 

 

 

21.01.2011. | Latgales reģiona 1. atklātā olimpiāde angļu valodā 

21.janvārī notika Latgales reģiona 1. atklātā angļu valodas olimpiāde, kas pulcināja 66 skolēnus no 28 skolām, 28 angļu valodas skolotājus un trīs ASV vēstniecības pārstāvjus vienkopus Preiļu valsts ģimnāzijas telpās, kur piedalījās arī mūsu skolas vidusskolēni Skaidrīte Mūrniece, Kristaps Pastars, Agnija Znotiņa un skolotāja Rita Demjanova. Tika gūta jauna pieredzes, zināšanas svešvalodu apguves jomā.
 

 

 

 

20.01.2011. | Dienvidlatgales novada tradicionālo rotaļnieku konkurss 

Rotaļnieks Līvānos kārtējo reizi pulcēja rotaļāties pratējus un rotaļāties gribētājus. To vidū bija arī mūsu skolas skolnieces un folkloras kopas „Jumalāni” dalībnieces Elīna Cakule, Elīna Joņeva, Jacenta Rudzāte, Evija Meluškāne, Diāna Berovska, Margarita Zakutajeva.
Mūsējie šogad uzstājās ļoti pārliecinoši: Elīna Joņeva un Jacenta Rudzāte kļuva par Zelta rotaļniecēm, pārējās meitenes ieguva nomināciju Sudraba rotaļnieks. Diāna Berovska saņēma Folkloras TV apliecinājumus, ka par to, ka viņi ir teicami apguvuši rotaļu vadīšanas prasmi. Bildes
 

 

 

20.01.2011. | Projekta "Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā" noslēguma pasākums Latvijas kara muzejā 

Riebiņu vidusskola aktīvi piedalījās  visos projekta pasākumos. Paldies  visiem  5. – 12.kl. skolēniem, kuri piedalījās VISC organizētā projekta vizuālās mākslas darbu konkursā par barikādēm.
Liels gandarījums bija 11.kl. skolnieces Mairas Šmukšas gleznojuma izvirzīšana labāko vidū. (tika iesūtīti 635 darbi no 107 mācību iestādēm, uz izstādi tika izvirzīti 66 darbi no 40 mācību iestādēm.).
Paldies par iespēju piedalīties  projekta noslēguma pasākumā  20.janvārī Latvijas Kara muzejā Rīgā.
“Pasākums bija izdevies! Patika apskatīt Kara muzeja ekspozīciju – ieročus, sadzīves priekšmetus, iepazīties ar faktiem. Aizkustināja koru dziedājumi.” – tā atzina Maira – VISC pateicības ieguvēja un Latvijas Aizsardzības ministrijas simpātiju balvas ieguvēja. Bildes
 

 

 

20.01.2011. | Barikāžu laiks 

„Barikāžu laiks” Rīgā faktiski sākās naktī uz 13. janvāri, kad no Viļņas sāka pienākt trauksmainas ziņas par civiliedzīvotāju un PA tanku sadursmēm pie Lietuvas AP, TV un citur.
14. janvārī, pirmdien, viss jau notika. Rīgas Daugavmalā pusdienlaikā vērienīga Vislatvijas manifestācija. Bija ļoti daudz cilvēku, daudz sarkanbaltsarkano karogu. Mītiņa iespaidus padziļināja fonā pārlidojošs Baltijas kara apgabala helikopters, kurš izmeta skrejlapas.
Pilsētas centrā lodes skanēja 20. janvāra (svētdienas) vakarā, kad OMON spēki uzbruka LR IeM ēkai, tas varēja būt ap plkst. deviņiem vakarā.
Kaut arī tā jau bija faktiski karadarbība, ziņkārīgo pūlīšu aiz katra lielākā koka kvartālu tālāk netrūka. Neviens īpaši pat nenobijās, kad vērotāju virzienā apzināti izšāva gaismas raķeti. Vecrīgā uz notiekošo noraudzījās saspringti, taču bez panikas. Iekļūt iekšā varēja tikai pēc somas satura pārbaudes.
Pēc šīs haotiskās kaujas nākošajās dienās viss pamazām norima. Bildes

Atmiņas stāstīja Riebiņu vidusskolas skolotājs un barikāžu dalībniek G. Ormanis 
 

 

 

 

15.01.2011. | Janvāris jau divdesmito gadu atnāk kā barikāžu, patriotisma, kopības un vienotības, garīgā spēka un ticības laiks.

Jauki, ka šogad, barikāžu jubilejas gadā, VISC organizēja patriotiskās audzināšanas projektu ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”.
Prieks, ka mūsu skolotāji un skolēni atsaucās šim aicinājumam.
Pirmais projekta posms bija izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Liels prieks, ka no 635 konkursam iesūtītajiem darbiem un 67 izstādei Latvijas Kara muzejā izvirzītajiem darbiem ir arī 11.a klases skolnieces Mairas Šmukšas darbs.
Otrajā posmā kopā ar citām novada skolām sagatavojām veltījumu – vēstījumu 1991. gada barikāžu dalībniekiem, kas arī ir aizceļojis uz Latvijas Kara muzeju Rīgā.
Savukārt 20. janvārī kopā ar citām skolām Latvijā pulcējāmies uz kopēju vēstures stundu, noskatoties dokumentālu filmu „Dūmu deja debesīm” un iededzot atmiņu ugunskuru.
   

 

 

 

15.01.2011. | Tik daudz gaismas 

Jau piekto gadu Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Galēnu pamatskola organizē Vislatvijas jaunrades darbu konkursu, veltītu savam novadniekam, reliģiskam darbiniekam un rakstniekam Robertam Mūkam. Atsaucība ir liela, jo arī šogad piedalījās 217 dalībnieki no 49 skolām. Arī Riebiņu vidusskolas 4 skolēni rakstīja darbus konkursam. Visi dalībnieki saņēma dāvanas un pateicības vārdus. Riebiņu vidusskolas 9.a klases skolniece Aija Vasiļevska un 11.a klases skolniece Agnija Znotiņa saņēma atzinības. Riebiņu novada dome atsevišķi izvērtēja novada skolu iesūtītos darbus un atzīmēja ar simpātijas balvām 9.a klases skolnieci Aiju Vasiļevsku un 11. a klases skolnieci Viju Struku. 
 

 

 

 

14.01.2011. | Deju festivāls "Deju pasaule" 

Saistībā ar skolas projektu darbiem 14.janvārī notika deju festivāls „Deju pasaule”, kurā pamatskolas klašu kolektīvi izpauda savu fantāziju un radošumu izlozēto deju radīšanā. Skolēnu dejas vērtēja skolas direktore Ineta, ritmikas skolotāja Rimma un deju un informātikas skolotājs Guntis. Žūrijas komisija piešķīra katrai klasei savu nomināciju. Tika noskaidrota skatītāju simpātija, radošākais, modernākais, gaisīgākais, spilgtākais, smaidīgākais un ritmiskākais izpildījums, kā arī īstie „Deju meistari”. Par deju meistariem kļuva tieši jaunākie festivāla dalībnieki- 5.klase ar savu aizrautīgo rokenrola deju. Savukārt visvairāk skatītāju simpātiju izpelnījās 7.a klase. Bildes
 

 

 

 

04.01.2011. | Pedagoģiskās padomes sēde 

Notika pedagoģiskās padomes sēde. Kā viens no jautājumiem bija “Dabaszinātņu kabinetu prezentācija”  projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” ietvaros. Pie mums viesojās arī Riebiņu novada domes izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Priekšmetu skolotāji (matemātikā V. Adamoviča un M. Tarasova, bioloģijā D. Prodniece,  ķīmijā V. Lubāne, J. Vucāne un A. Podziņa) iepazīstināja ar kabinetu, materiāliem, rādīja un demonstrēja  eksperimentus. Bija iespēja katram uzzināt daudz jaunas informācijas. Mērķstipendiātes M. Tarasova, V. Lubāne sniedza darba pārskatu par 1.pusgadu. Izskanēja paldies arī Riebiņu novada domei par piešķirto līdzfinansēju kabinetu labiekārtošanai, projekta direktoram Ārim Elstam par veiksmīgo sadarbību ar skolu.
 

 

 

 

29.12.2010. | Skolotāju un skolas pensionēto kolēģu Ziemassvētku atpūtas vakars

Skolā notika skolotāju un skolas pensionēto kolēģu Ziemassvētku atpūtas vakars, kurš noritēja nepiespiestā gaisotnē. Prieks bija tikties ar bijušajiem kolēģiem un kaveties jaukās atmiņās.
 

 

 

 

23.12.2010. | Веселый новогодний огонек 

На веселый новогодний огонек собрались 22 декабря друзья кружка «Русский фольклор». Такие зимние праздники уже стали традиционными, но многое в этом году было впервые: новые ведущие вечера - Анна Малахова и Марина Скачкова из 7 «б» класса, первое выступление Кукольного театра, который представил на суд зрителей сценку «В новогоднем лесу». Обычно говорят, что первый блин комом, но это к нашему вечеру, к счастью, не отнесешь. Ведущие были на высоте, а артисты-кукольники заслужили громкие аплодисменты. Удачно выступили ученики 8 «б» класса с инсценировкой «Подарок Деду Морозу», задорно исполнили зимние частушки девятиклассники. Особенно отличились их мальчики Денис Паэглис и Александр Хритоненка. Обворожительной была Жанна Кирилова в роли Бабы-Яги. 

 

 

 

 

23.12.2010. | Tas mirklis sidrabots, kad labi vārdi spieto 

Katru gadu līdz Ziemassvētkiem mūsu skolā tiks turpināta jaukā ”Balto rītu” tradīcija, kad mēs paši un mūsu viesi sanākam kopā. Paši priecējam sevi, vecākus, skolotājus un visus klātesošos ar jauku Ziemassvētku koncertu, gaisā jūtams patīkams satraukums un skuju smarža, kad mums jau ir apnicis joņot un skriet un gribas elpu atvilkt mazliet. Tas ir mūsu lielās ģimenes rīts, kur pulcējamies kopā, lai pateiktos viens otram par labo, sasniegto, paveikto...  Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā, radi savus mazos mākslas darbus jau šodien. Rīt tev taps dāvāts vēl. (P.Koelju). Bildes
 

 

 

18.12.2010. | Labdarības pasākumi

Riebiņu vidusskolā adventa laikā notiek dažādi pasākumi, kas saistās ar gatavošanos svētkiem, arī atbalstot labdarības pasākumus. Tuvojoties Ziemassvētkiem un gadu mijai, sirdis atplaukst un ikviens no mums sāk domāt par sirsnīgu un dvēselisku dāvanu saviem mīļajiem. Parasti sirsnīgākās dāvanas ir pašu gatavotās.  Dzīvē bieži ir situācijas, kad tikai cilvēks cilvēkam var palīdzēt. Cilvēku palīdzību lūdz caur ziedojumu kastītēm, labestības dienās un dažādās citās labdarības akcijās. Mēs skolā arī atbalstām šādas akcijas un šķiet, ka arī tas ir devums Latvijai un cilvēkiem, kuri tajā dzīvo.
Pasākumi:

 • Skolēnu pašpārvaldes akcija "Karlsona krājumi";
 • Viesošanās sociālās aprūpes centrā "Rušona";
 • Labdarības tirdziņš skolā;
 • Piparkīku darināšanas darbnīca 4. klasē;
 • Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izstāde.

 

17.12.2010. | Pateicības pēcpusdiena Riebiņu vidusskolā

Tuvojoties Ziemassvētkiem, kuri parasti asociējas ar ģimenes siltumu, sirsnību, mīlestību, tiek organizēta pateicības pēcpusdiena ģimenēm un pieaicinātiem skolas darbiniekiem. Pasākums jau tradicionāli tiek organizēts kā pateicība gan lielām, gan arī pavisam mazām ģimenēm tepat Riebiņu un Preiļu novadā, kas sargā un mīl savus bērnus par spīti dažādiem sarežģījumiem gan sadzīvē, gan citās jomās. Tas ir visnotaļ pamatots iemesls padomāt par ģimenes stiprumu, par spēku, kas rodas ģimenē un turpinās paaudzēs, sapulcēt kopā ģimenes cilvēkus un veidot ciešākas savstarpējās saiknes skolai un ģimenei. Tā ir izdevība kaut brīdi pabūt kopā ar savējiem, stiprinot ģimenes apziņu un vērtību!
Uz pasākumu bija aicināti arī tie skolas cilvēki, kas daudz sava darba, mīlestības un laika veltījuši skolai. Paldies izskanēja skolotājiem Irēnai Ormanei, Fainai Timošenko, Rutai Vjaksei, Allai Solovjovai, Vjačeslavam Stepanovam, ēdnīcas vadītājai Anitai Cakulei, skolas direktora vietniecēm Ritai Pudānei, Silvijai Avotiņai un Innai Kabarei. Bildes

 

16.12.2010. | Origami darbnīca

Uz dūraiņa nolaižas sešstūrais brīnums. Sniegpārsliņa! Tad vēl un vēl. Snieg...
Pirmssvētku laikā visi tika aicināti  piedalīties radošajā
Origami darbnīcā, kas notika   15. decembrī. Tika darināts savs brīnums - baltas sniega pārsliņas kopējam Ziemassvētku pasākumam.
Paldies darbnīcas vadītājai Allai Solovjovai un ikvienam, kurš ienāca, padarbojās, izveidoja SAVU pārsliņu un guva gandarījumu par paveikto.
 

 

11.12.2010. | 100 dienas skolā

Ir pienācis laiks, kad bērni sāk mācīties dzejoļus, lai pēc tam tos deklamētu Salatētim un saņemtu par to dāvanas, savukārt kāds cits, sadzirdot radio ēterā skanam latviešu rokgrupas Līvi dziesmu, pievienojas un uzdzied: ”Eglīte smaržo un mirdz...”. Tik tiešām tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads! Vēl tagad daudzi cenšas izbaudīt pēdējos mirkļus šajā gadā, bet citi savukārt ar vienu kāju dzīvo jau nākamajā, kaļot plānus, ko centīsies īstenot nākošgad. Bet, kurš atceras, kas notika pirms 100 dienām?
Tik grūti tam noticēt, bet tiešām jau pagājušas vairāk nekā 100 dienas, kopš esam atsākuši savas skolas gaitas. Domājams, ka vislabāk 1.septembris palika atmiņā visjaunākajiem mūsu skolas skolēniem – pirmklasniekiem, kuriem šis ir pirmais mācību gads Riebiņu vidusskolā! Lai padarītu viņu ikdienu interesantāku, 10.decembrī skolas Rozā zālē notika pasākums, kurš bija veltīts tieši viņiem. Pēcpusdiena „100 dienas skolā” tika rīkota, lai pirmā klase atskatītos uz paveikto un saprastu, pie kā vēl jāpiestrādā, līdzīgi kā Saeimā. Bildes
 

 

 

10.12.2010. | Pārmaiņu iespējas skolām

8. decembrī ar ministriju pārstāvju, izglītības ekspertu un pašvaldību pārstāvju dalību norisināsies konference „Skola Latvijā. Izaicinājums? Iespēja!”, kas akcentēs jautājumu par mazo skolu pastāvēšanu, to lomu un potenciālu sabiedrībā, atverot durvis ikvienam. Konferenci organizē Sorosa fonds – Latvija (SFL), noslēdzot iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām”. Konferences gaitā skolas izstādē un īpašā ideju tirdziņā prezentēs radītos produktus un pakalpojumus un apgūtās prasmes, savukārt pašvaldības spriedīs par projekta rezultātu ilgtspēju. Konference norisinājās viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvia.

Konferencē piedalījās Riebiņu vidusskolas projekta “savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” direktore Ineta Anspoka, projekta studiju darbnīcu vadītājas Alla Solovjova un Ruta Vjakse, kuras spilgti prezentēja savus darbus. Skolas izstādi papildināja arī skolotājas Fainas Timošenko personīgie darbi.

 

10.12.2010. | Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

Noslēgumam tuvojas projekta “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizācija. Pilnībā ir sasniegts projekta mērķis: vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Riebiņu novada Riebiņu vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas īstenošanu. Nupat kā saņemti iekārtas un komplekti bioloģijas un ķīmijas kabinetiem.

 

 

09.12.2010. | Arī "Olimpiāžu drudzis" ir sācies

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē  9.-12.klasēm Preiļos piedalījās Katerīna Kozireva 11.b kl., Kristaps Pastars 12.b kl., Laura Golubeva 9.a kl. (skolotāji konsultanti Vēsma Lubāne un Anita Podziņa).
Vācu valodas starpnovadu olimpiādē 10.-12.kl. piedalījās Artūrs Šmukšs 12.b kl. un Kristaps Pastars 12.b kl. Sveicam Artūru un skolotāju Ritu Demjanovu ar izcīnīto 1.vietu !
RTU Matemātikas Online olimpiādē 9.decembrī piedalījušies vairāk kā 260 skolēni no visiem Latvijas novadiem. Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Sergejs Stepankovs, Kristīne Stabulniece, Anželika Kirilova, Skaidrīte Mūrniece, Artūrs Šmukšs, Juris Zaharovs, Vija Struka, Kristaps Pastars. Vislabāk veicās Kristapam Pastaram.
Konkursā “Gribi būt mobils?” komanda “RVS atvase” (Dace Ormane, Elīze Kabakova, Jolanta Loseva, Gunda Pastare, skolotājs Guntars Ormanis) ieguva lielu punktu skaitu un gatavojas pusfināla sacensībā 2011.gada sākumā. Atzinības rakstu par atsaucību un veiksmīgu dalību konkursā saņēma komanda “’Vējiņš” - Arturs Stabulnieks, Kaspars Vasiļjevs, Zane Teša, Boriss Maslobojevs, Elīna Cakule (skolotāja Inna Zenovjeva).
Skolēni, kuri piedalījās zīmējumu konkursā “Uzzīmē DINAMO Rīga komandu” saņem bezmaksas biļeti uz hokeja spēli Rīgā 28.decembrī. Uzgavilējam Jurim Kokinam 1.kl., Jānim Kokinam  5.kl. un Kristapam Pastaram 8.kl. (skolotājas Ināra Dronga un Ruta Vjakse). 

 

03.12.2010. | Lampu drudzis

3.decembrī Riebiņu vidusskolā notika Riebiņu novada pasākums „Lampu drudzis”. Intelektuālajā spēlē piedalījās piecas komandas, kuru sastāvā bija skolēni no 8.-9. klasēm: RUŠONIEŠI, KODIENS, VIDSMUIŽA, PŪCĒNS un DRAVNIEKI. Konkursu vērtēja žūrijas komisija: direktores vietniece izglītības jomā Inna Kabare, krievu valodas skolotāja un skolas bibliotekāre Anna Meluškāne, 11.a klases skolnieks, pazīstams sportists skolā un novadā Sandis Stuburs un žūrijas komisijas priekšsēdētāja – Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka.
Konkursu vadīja Riebiņu vidusskolas parlamenta prezidente Vija Struka un pagājušajā gada starpnovadu vācu valodas olimpiādes uzvarētājs Artūrs Šmukšs. Bildes

 

02.12.2010. | Iestājoties ziemai..

Miers virs zemes... Tu nopūties: avīzes vēsta par pretējo; tu nogrozi galvu: iela vēsta par pretējo; tu neticīgi pasmaidi: tava dzīve vēsta par pretējo. Bet dvēsele atsaucas parolei - un būs, būs miers virs zemes!
Un dvēsele atsaucas parolei “Ticība, Cerība, Mīlestība”. Cauri un pāri šaubām, neticībai, bēdīgai pieredzei tu jūti - daudzas dvēseles atsaucas parolei “Ticība, Cerība, Mīlestība”.
Durvis atveras, vārti atdarās...
Mīļus un baltus Ziemassvētkus! Veiksmes pilnu Jauno gadu!

Skolas direktore Ineta Anspoka! 

 

01.12.2010. | Sadraudzības vakars Viļānos

Pirmdienas rītā kā pārsteigums nāca ziņa, ka esam saņēmuši ielūgumu doties uz Viļāniem, uz sadraudzības vakaru. Šo vēsti mēs uztvērām ļoti pozitīvi un nolēmām, ka šis pasākums būtu jāapmeklē, tādēļ ka vajag izmantot visas mums piedāvātās iespējas, jo diemžēl šis mums ir pēdējais gads Riebiņu vidusskolā.
Kā jau ierasts, neiztika arī bez sagatavošanās stresa, kur gan bez tā? Šim sadraudzības pasākumam mums bija jāsagatavo mājasdarbs – attēlot skolas dzīvi astoņdesmitajos gados! Skolas direktore mums pameta lielisku ideju, ka priekšnesumā varam izmantot savas soļošanas iemaņas, kuras esam apguvuši, piecus gadus piedaloties Ierindas skatē, kura notiek par godu Latvijas Valsts dzimšanas dienai. Lai savu uzvedumu padarītu interesantāku, pielikām klāt savas aktieru iemaņas, kuras izmantojām priekšnesuma sākumā, pievienojām fonā atbilstošu mūziku, un priekšnesums bija gatavs! Bildes

12.klases skolēns Kristaps Pastars
 

 

01.12.2010. | Riebiņu vidusskolā notika pirmā Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde

Balstoties uz 2010./2011.m.g. izvirzītajām prioritātēm par iesaistīšanos tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, olimpiādes tēma bija „Latviešu tautas folklora”. Tās mērķis – motivēt skolēnus iesaistīties latviešu tautas tradīciju izzināšanā. 1.-4.klases ilustrēja latviešu tautas pasaku fragmentus – „Vecīša cimdiņš”, „Ezis un zaķis”, „Ozols un beka”, bet 5.-12.klašu skolēni – latviešu gadskārtu svētkus – Lieldienas, Jāņu dienu, Miķeļdienu, Ziemassvētkus. Materiālus un darba tehniku katrs dalībnieks izvēlējās pats. Tika pārstāvētas visas Riebiņu novada skolas – kopskaitā 42 skolēni un 13 skolotāji. Skolēnu radošos darbus vērtēja Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un novada skolu vizuālās mākslas skolotāji – Iveta Casno, Rita Teilāne, Irita Livmane, Inta Broka, Ruta Vjakse. Bildes

 

01.12.2010. | Riebiņu vidusskolā notika pirmā Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiāde

Balstoties uz 2010./2011.m.g. izvirzītajām prioritātēm par iesaistīšanos tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, olimpiādes tēma bija „Latviešu tautas folklora”. Tās mērķis – motivēt skolēnus iesaistīties latviešu tautas tradīciju izzināšanā. 1.-4.klases ilustrēja latviešu tautas pasaku fragmentus – „Vecīša cimdiņš”, „Ezis un zaķis”, „Ozols un beka”, bet 5.-12.klašu skolēni – latviešu gadskārtu svētkus – Lieldienas, Jāņu dienu, Miķeļdienu, Ziemassvētkus. Materiālus un darba tehniku katrs dalībnieks izvēlējās pats. Tika pārstāvētas visas Riebiņu novada skolas – kopskaitā 42 skolēni un 13 skolotāji. Skolēnu radošos darbus vērtēja Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka un novada skolu vizuālās mākslas skolotāji – Iveta Casno, Rita Teilāne, Irita Livmane, Inta Broka, Ruta Vjakse. Bildes

 

30.11.2010. | Ciemiņi Riebiņu vidusskolā

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienas svētkos Riebiņu novadā ciemojās Pleskavas apgabala Sebežas rajona delegācija.
Riebiņu vidusskola laipni uzņēma un izmitināja uz pāris naktīm tautas deju ansambļa ”Rassipuha” dalībniekus no Sebežas mākslas skolas, skolas direktori Olgu Vorobjovu, pedagogus un Sebežas rajona administrācijas pārstāvjus. Riebiņu vidusskolas skolotāja Inna Kabare parādīja viesiem skolu un visi kopā vēlreiz priecājāmies par labiekārtotajiem kabinetiem, trenažieru zāli un seno amatu rīku izstādi foajē. Kopā noskaidrojām, ka mūs vieno arī lielais ezeru skaits Latgalē un Sebežas rajonā.
 

 

29.11.2010. | Folkloras kopa "Jumalāni"

24.novembrī folkloras kopa „Jumalāni” viesojās Riebiņu PII „Sprīdītis”. Uz pasākumu pulcējās visi dārziņa iemītnieki, pat mazie „Rūķīši”, kas šoreiz gan tikai noskatījās vecāko bērnu jautrajās rotaļās, jo izveicības vēl nav tik daudz, lai tiktu lielajiem līdzi.
Skolas bērni mazajiem klausītājiem dziedāja dziesmas, stāstīja pasakas, anekdotes, neparastus un smieklīgus atgadījumus no dzīves. Un kas gan tas par pasākumu, kurā netiek dejots un iets līksmās rotaļās? Arī šoreiz mazuļi un viņu audzinātājas kopā ar „Jumalāniem” gan dejoja ar slotu, gan ganīja kumeliņus, gan kaitināja aklo vērsi. Prieks bija visiem. Cerams, ka sadarbība ar dārziņu neapsīks arī turpmāk, jo „Jumalāni” bērnudārzu apmeklēja jau otrreiz.
 

 

29.11.2010. | Godā gada labākos novada sportistus

Tradicionālajā Riebiņu novada Sporta ballē 27.novembra vakarā Rušonas pamatskolā tika pasniegtas balvas sportistiem, pagastu sporta organizatoriem un tiem aktīvistiem, kas vislabāk nesuši novada vārdu sporta dzīvē. Nominācijā “Par aktivitāti sportā” gada balva tika pasniegta mūsu skolas 11.klases skolniekam Sandim Stuburam, nominācijā “Par augstiem sasniegumiem sportā” - 12.klases skolniecei Anželikai Kirilovai un nominācijā “Par sportisko aktivitāti” skolas saimniecības daļas vadītājam Jānim Smukšam. Sportistus un viņu atbalstītājus ar dziesmām un dejām izklaidēja Rušonas jauniešu deju kolektīvs, teātra grupa un dīdžejs Jānis Vilcāns. 
 

 

29.11.2010. | Labdarības pasākums

Riebiņu vidusskolas Sorosa fonda –Latvija projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” darba grupa sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteju “Pateicības pēcpusdienas” ietvaros godināja Donorus, kuri citu dzīvības glābšanai asinis nodevuši vairāk kā 50 reizes. Pateicības vārdi izskanēja arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem. Koncertā uzstājās Riebiņu vidusskolas tautas deju kolektīvs skolotājas Anitas Randares vadībā un ritma deju grupa skolotājas Rimmas Gavrilovas vadībā. Lai izskan PALDIES arī Ritai Pudānei, Rutai Vjaksei, Anitai Cakulei un Viktoram Golubevam. Bildes
 

 

29.11.2010. | Pirmā Advente

Ar pirmās svecītes iedegšanu Adventa vainagā, sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks ar gaišām domām, klusām cerībām un sapni par brīnumu. Adventa pasākums arī šogad notika visai skolas saimei kopā. To vadīja kristīgās mācības skolotāja Sanita un 6. klases meitenes Elīna Joņeva un Jacenta Rudzāte. Mūsu baltie eņģeļi deva cilvēkiem svētību, mieru un svētlaimi. Skolas direktore Ineta Anspoka rosināja mūs pārdomām par garīgo vērtību lomu un nozīmi katra cilvēka dzīvē. Kopā ar priesteri Aivaru aizdedzinājām pirmo svecīti Adventa vainagā. „Lai siltums, kas nāk no svecītēm, kļūst arī par jūsu sirds siltumu un lai dabas harmonija, kas šajos svētkos ir mums apkārt, kļūst par jūsu dvēseles harmoniju! Lai skaista svētku gaidīšana!” novēl skolotāja  Sanita Upeniece. Bildes
 

 

21.11.2010. | Velosipēdistu skola

Skolā aktīvi strādā „Velosipēdistu skola”. Nodarbības apmeklē 4.-9. klašu skolēni, ar kuriem meklējam atbildes uz jautājumiem par dažādām tēmām. Paši aktīvākie ir 5.-7. klašu skolēni. Tas ir saistīts ar to, ka no 12 gadu vecuma katrs, kam ir vēlēšanās, var nokārtot eksāmenu un saņemt velosipēdista vadītāja apliecību. Un tāds eksāmens notika skolā 20. oktobrī. Katram vajadzēja atbildēt uz desmit jautājumiem. Gribētāju bija daudz, bet paveicās 9 skolēniem. Tie ir Olga Kozlova, Sandis Stuburs, Evita Danilova, Natālija Sergejeva, Konstantīns Mihailovs, Vladislavs Stabulnieks, Artūrs Stabulnieks, Elīna Cakule, Jacenta Rudzāte.
  

 

21.11.2010. | Tehniskās Jaunrades dienas Rēzeknes augstskolā 

Svētdien 21. novembrī, svētku brīvdienu izskaņā, Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes telpās notika kārtējās šī gada Tehniskās jaunrades dienas. Interesantā un atraktīvā pasākuma dalībnieku vidū bija arī pieci Riebiņu vidusskolas 4-tās un 6-tās klašu pārstāvji: Kaspars Vasiļjevs, Arturs Stabulnieks, Diāna Harlamova, Rasma Ormane un Dairis Lebedevičs. Bildes
 

 

19.11.2010. | Riebiņu novada Valsts svētku svinības Galēnos

Riebiņu novada valsts svētku svinībās 18. novembrī Galēnu sporta hallē klāt bija arī mūsu skolas darbinieki un skolēni. Gribētos noteikti minēt Riebiņu novada domes priekšsēdētāja Ilmāra Meluškāna teikto, ka ikvienam ne tikai jādomā, ko valsts dod mums, bet arī jāizvērtē savs ieguldījums tās labklājībā un izaugsmē.
Pasākumā skatījām Daugavpils teātra aktieru sniegumu literāri muzikālā uzvedumā, Sebežas (Krievija) tautas dziesmu un deju ansambļa „Rassipuha” temperamentīgos priekšnesumus.
 Taču galvenie notikumi mūsu skolai bija divi: novada Atzinības rakstus saņēma  skolotājas Valentīna Adamoviča un Skaidrīte Žukova, kā arī tika noslēgts gadu garais darbs pie Riebiņu novada nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanas un savākto materiālu izdošanas, atverot tradīciju burtnīcu divās daļās „Rībeņu nūvoda stuosti”. Par šīs burtnīcas tapšanu jāsaka liels paldies Starpnozaru mākslas grupai SERDE, Valsts Kultūrkapitāla fondam, UNESCO LNK, Riebiņu novada domei un, protams, teicējiem, intervētājiem un interviju atšifrētājiem. Bildes

Direktora vietniece Rita Pudāne

 

19.11.2010. | Riebiņu vidusskolas pasniegtie atzinības raksti

Viktoram Golubevam - par nesavtīgu darbošanos līdzcilvēku labā, mērķtiecīgu, labi organizētu saimniecisko darbu Riebiņu vidusskolā  
Rudītei Špundzānei - par sirds siltumu, izpalīdzīgumu un nevainojamu darbu
Dignai Prodniecei – par neizsīkstošo enerģiju, pozitīvā akcentēšanu skolēnu darbībās un interaktīvo metožu veiksmīgu pielietojumu mācību procesā
Rutai Vjaksei – par radošu izdomu, rezultatīvu darbu vizuālās un lietišķās mākslas jomā
Irēnai Ormanei - par atbildīgu un kvalitatīvu darbu un sakarā ar LR proklamēšanas 92.gadadienu.
 

 

17.11.2010. | Tēvzemes nedēļa

Valsts svētki pagājuši. Taču vēlreiz gribas atskatīties uz tiem ar gandarījumu par paveikto un prieku par svētku radīto noskaņojumu. Ir taču tā, ka tie, kas prot labi prot strādāt, prot arī skaisti svētkus svinēt.
Ar interesi vecākie skolēni noskatījās dokumentālo filmu „Bermontiāde”, kas vēstī par notikumiem tālajā 1919.gadā. Savukārt 5.-8. klašu audzēkņi spēkojās konkursā „Mana Latvija” (bildes). Tā rezultātā tika noskaidrots erudītākais skolēns katrā klasē. Plašākās zināšanas par Latviju demonstrēja Lauris Uzulnīks, Jacenta Rudzāte, Gunda Pastare, Lāsma Mazjāne, Anna Malahova, Andra Struka un Igors Vinogradovs. Savukārt sākumskolas bērni veidoja dainu izlases „Mana tautasdziesma”. Tēvzemes nedēļas priekšpēdējā dienā skanēja skolēnu veidotā patriotiskās mūzikas izlase.
Ierindas skatē starp mazākajiem pārākie punktu ziņā bija 3.klase, bet pamatskolas grupā labāko sniegumu rādīja 8.klašu skolēni. Lai gan, kā atzina žūrijas komisija, visi ļoti centās un uzvarētāju noteikt bija grūti. Vidusskolēni šogad savu varēšanu demonstrēja iespaidīgā parādē. Liels paldies jāsaka sporta skolotājiem Anatolijam Isajevam un Skaidrītei Vulānei un klašu audzinātājiem, kas ieguldīja ne mazums pūļu, lai ierindas skate notiktu augstā līmenī. Svētkos mūs sveica arī Riebiņu novada domes izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka. Bildes
 

 

15.11.2010. | Sadarbība ar Rotari klubu

Rotari ir starptautiska organizācija, kas apvieno cilvēkus, kuri vēlas pasauli padarīt labāku ikvienam. Arī Latvijā ir un darbojas Rotari organizācijas. Šīs sistēmas būtība ir humanitārā palīdzība, atbalsta sniegšana izglītībai, cilvēki, kuri darbojas Rotari klubos, velta sevi kalpošanai sabiedrībai un iestājas par augstiem ētiskiem principiem visās profesijās. Visi apspriežamie jautājumi veltīti vienam mērķim - sekmēt labdarību.
11.novembrī skolā viesojās kluba biedri un tika noslēgts dāvinājuma līgums starp Rīgas Rīdzenes Rotari kluba prezidenti Ludmilu Jansoni un Riebiņu vidusskolas direktori Inetu Anspoku. Pateicamies par dāvanām un šo iespēju! Bildes
 

 

14.11.2010. | Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010

Gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šogad notika no 8. līdz 14. novembrim.  Šī gada tēma ir „Teiksmainie Ziemeļi” un izvēlēto daiļdarbu pamatā ir fantāziju rosinošas darbības un maģiskais reālisms.
9. novembrī  Riebiņu vidusskolā notika Rītausmas stunda 6. klases skolēniem – Dāņu autores L.Koberbēlas Kauninātāju sērijas 1.grāmatas “Kauninātājas meita” 1.nodaļas “Kauninātājas skuķis” lasījums, kuru organizēja Riebiņu bibliotēkas bibliotekāre Marina Rumaka un palīdzēja novadīt mūsu skolnieces Laura Golubeva un Līva Luriņa. Pēc noklausītā tapa daudzi skaisti zīmējumi. Riebiņu bibliotēkā  skolēni varēja apskatīt divas izstādes – “Dzīve un fantāzija” un “Ziemeļu skarbā romantika”.

Bibliotekāre Anna Meluškāne.

 

14.11.2010. | ESF "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"

Nodarbinātības Valsts Aģentūras īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" piedāvā nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Projekta ietvaros tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā arī Riebiņu vidusskolā. Tiks piedāvātas šādas neformālās izglītības programmas - valsts valoda, angļu valoda, vācu valoda un datorzinības. Dalībai mūžizglītības pasākumos sākusies pieteikšanās.
 

 

14.11.2010. | Dienvidlatgales stāstnieku konkurss

9.novembrī Līvānos notika Dienvidlatgales stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa 2010”, kurā piedalījās arī seši mūsu skolas skolēni. Katram bija jāizstāsta latviešu tautas pasaka, anekdote, kāds neparasts atgadījums no savas dzīves. Šajā pusfinālā ieguvām šādas nominācijas: Melisa Rumaka - III pakāpes diploms un tituls “Mazais stāstnieks”, Margarita Zakutajeva - III pakāpes diploms un tituls “Mazais stāstnieks”, Evija Meluškāne - III pakāpes diploms, Elīna Cakule - II pakāpes diploms un tituls “Lielais stāstnieks”, Elīna Joņeva - II pakāpes diploms, Jacenta Rudzāte - II pakāpes diploms.
 

 

14.10.2010. | Krievu lācītis - valodniecība visiem

11. novembrī mūsu skola pirmo reizi piedalījās konkursā „Krievu lācītis – valodniecība visiem” ("Русский Медвежонок - языкознание для всех"). Konkursa organizatori – Papildus izglītības centrs bērniem „Apdāvināts skolēns”, Kirova, Krievija, SIA „Vārds” un SIA „Spēle” (Центр дополнительного образования для детей "Одаренный школьник", г. Киров (ЦДООШ), ООО "Слово", ООО "Игра"). Zinātniskā vadība – Krievijas Valsts Humanitārās universitātes Lingvistikas institūts, Maskava, Krievija (Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва).

Pārstāvēt mūsu skolu bija gods Artjomam Bondarevam, Igoram Vinogradovam, Andrejam Locānam, Jeļenai Koļesnikovai, Olgai Piskunovai, Katerīnai Kozirevai, Romānam Harlamovam, Diānai Meluškānei, Viktorijai Kabarei un Edgaram Stabulniekam.

Skolotāja Inna Kabare.

 

14.11.2010. | Kuzminku tradīcijas

9. novembrī folkloras pulciņa nodarbība bija veltīta Kuzminku (Кузьминки) tradīciju izpētei un apgūšanai. Tautā to atzīmē 14. novembrī. Ar lielu interesi uzzinājām, ka lai gan svētki nosaukti vīru Kuzmas un Demjana vārdā, tie ir sieviešu svētki, šajā dienā ēd biezputru ssipčinu (ccыпчину), kas pagatavota no dažādiem putraimiem, īpašs ēdiens svētkos – gailis, pie kam sirds bija jāapēd vai nu pašam nespēcīgākajam, vai arī jaunākajam mājās, šajā dienā drīkstēja zagt vistas, jaunas meitas ar gaiļa un vistu palīdzību zīlēja par precībām, kādā mājā kaimiņi pulcējās uz vakarēšanu, kur spēlēja „Gaiļu cīņas” (Петушиные бои), „Gredzenus” (Колечко) un „Briedi”( Оленя), šajā dienā noslēgtās laulības ir visstiprākās, jo tās svētajiem aizgādņiem viegla roka.

Skolotāja Inna Kabare.

 

14.11.2010. | Muzeja pulciņa ekspedīcija

11. novembris- Lāčplēša diena. Katrs zina, ka tā ir karavīru piemiņas diena. Karavīrs- savas zemes aizstāvis, sargs, cīnītājs. Redzot Tēvzemi briesmās, mūsu tēvi, vectēvi, vecvectēvi ņēma rokās ieročus un devās aizstāvēt savu zemi, savu tautu. Bet laikā, kad zemei nedraudēja ienaidnieku uzbrukumi, viņi mierīgi cēla mājas, audzēja labību, gādāja par savām ģimenēm. Tāpēc tuvojoties Lāčplēša dienai, muzeja pulciņa dalībnieki nolēma sarīkot izstādi „Senie vīriešu darbarīki”, tādā veidā izrādot godu vīrietim- darba darītājam. Bildes

Novadpētniecības pulciņa vadītāja Silvija Avotiņa

 

14.11.2010. | Pasākumi Riebiņu vidusskolā

 • Izstāde "Senie vīriešu darbarīki";
 • Skaņu filma 9. - 12. klasēm "Bermontiāde";
 • Konkurss 5. - 8. klasēm "Mana Latvija";
 • Izstāde "Mana tautasdziesma".

 

06.11.2010. | Apmācības un semināri

 • 2.novembrī konferencē “Labas mutes higiēnas iemaņas-pamats mutes veselības saglabāšanai visa mūža garumā” Līvānos piedalījās Sorosa fonda - Latvija radošās studijas vadītāja Alla Solovjova. Visas dienās garumā tika diskutēts par mutes higiēnas ieradumiem, problēmām dažādās vecuma grupās, iespējām veselības saglabāšanā, iespējām, riskiem, pacienta atbildību.
 • 3.novembrī - Psiholoģiska lekcija vidusskolēniem ;
 • Tikšanās ar Riebiņu novada domes sociālā dienesta vadītājām Ļubovu Laputu un Ilzi Mičuli skolas administrācijai un klašu audzinātājiem notika 3.novembrī
 • Sorosa fonda - Latvija radošās studijas vadītāja Anita Cakule un direktore Ineta Anspoka 12.novembrī noklausījās Preiļu biznesa inkubatora un Swedbank organizēto lekciju “Ieguldījumu un uzkrājumu risinājumi - katram cilvēkam”
   

 

06.11.2010. | Tehniskās jaunrades dienas RTU

Sestdien, 6. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē sākās šī gada Tehniskās jaunrades dienu cikls. Kopumā interesantajā un atraktīvajā pasākumā dalībnieku šoreiz bija negaidīti daudz – vairāk kā 300 bērnu un jauniešu un viņu atbalstītāju (skolotāju un ģimenes locekļu).
Divās darbnīcās piedalījās un savas prasmes pārbaudīja arī mūsu vidusskolas pārstāvji. Populārajā, taču nebūt ne vienkāršajā, „Robotikas darbnīcā” Denisam Kirilovam, Viktoram Titovam un Borisam Maslobojevam nācās strādāt visu dienu. Tieši tāpat kā pārējiem vairāk kā pussimts censoņiem. Pēc iespējas precīzāk bija jāsalodē modeļa elektroshēma, jākombinē iecerētā robota uzbūve un uzvedība. „Sumo” kontrolsacensību laiks pienāca nemanot un pat negaidot. Šoreiz piedalīties nesanāca, taču ir iegūta vērtīga pieredze, kas nākošreiz labi noderēs.

 

02.11.2010. | Konkurss "Mocīšu darbnīca 6"

Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis", sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas Motormuzeju, rīkoja Latvijas lietišķās mākslas konkursu "Mocīšu darbnīca 6." Jau sesto reizi tiek organizēts konkurss par motosportu. Jau 4 reizi tas notiek Rīgas Motormuzejā.
Šī gada tēma - kvadracikls. Konkursa kvadraciklus gatavoja 72 bērni, skolēni un audzēkņi no 17 dažādām izglītības iestādēm. Arī mūsu skolas audzēkņu  gatavotie kvadracikli tika vesti uz Rīgu. Bildes

 

01.11.2010. | Novembris ir klāt!

Novembris – paskarbi skan šī mēneša vārds. Bet novembris ir klāt. Ar vēja dejām kailajos kokos, ar pelēkajām debesīm un rudenīgo drēgnumu, kas nodevīgi lien aiz apkakles. Novembris ir klāt ar svētkiem. Ar sveču liesmiņu apspīdēto Lāčplēša dienu un sarkanbaltsarkanajiem karogiem rotāto Latvijas dzimšanas dienu. Neaizmirsīsim iedegt sveces šajās svētku dienās, lai novembra pelēcīgums mazliet atkāpjas. Dzīvosim šo mēnesi ar gandarījumu par padarīto, gaišām domām, vienoti lepnumā un rūpēs par savu skolu, savu novadu un valsti.

Arī Riebiņu vidusskola novembrī piedāvā plašu
svētku norišu klāstu:

 •  11.novembrī - Lāčplēša diena. Izstāde “Senie vīriešu darbarīki”
 • 12.novembris - Skaņu filma 9.-12.kl. “Bermontiāda”
 • 13.novembris - konkurss 5.-8.klasēm “Mana Latvija”
 • 15.novembris - izstāde “Mana tautasdziesma” (sākumskola)
 • 16.novembris - “Dziesmas Tēvzemei”
 • 17.novembris - ”Ierindas skate”
 • 18.novembris 18.00 - svinīgs pasākums Galēnu sporta zālē 
 

29.10.2010. | Latvijas jaunatnes politikas forums

25. un 26.oktobrī MARITIM Park Hotel Riga norisinājās Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar jaunatni”. Forumā piedalījās 300 dalībnieku, vienkopus tiekoties valsts un pašvaldību jaunatnes politikas veidotājiem, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvjiem, augsta līmeņa ekspertiem, kā arī ārvalstu viesiem no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Eiropas Komisijas. Forumā piedalījās arī Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka un Riebiņu novada domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komitejas priekšsēdētāja Ārija Pudule. Foruma laikā tika apspriestas jaunatnes politikas aktuālās tendences un izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā, vienlaikus izceļot labās pieredzes piemērus vietējā un starptautiskā līmenī.   
 

 

28.10.2010. | Radošuma apmācību seminārs Rīgā

25.oktobrī Rīgas pilsētas 3.Valsts ģimnāzijā notika jau otrais radošuma apmācību seminārs vairāk kā 100 skolotājiem no visas Latvijas, kas šajā mācību gadā uzsākuši pasniegt jaunu izvēles priekšmetu – radošo domāšanu aptuveni 70 skolās. Seminārā piedalījās Riebiņu vidusskolas projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” asistente Rita Pudāne. Semināra noslēgumā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Pasākuma noslēgumā ministre T.Koķe un J.Ošlejs visiem pedagogiem pasniedza apliecības par pirmo divu moduļu apgūšanu.

 

28.10.2010. | Mākslinieku plenērs Riebiņos

Mākslinieki Jonass Pleckevičius (Lietuva), Vladimirs Serkovs, Osvalds Zvejsalnieks, Jānis Plivda, Ilze Griezāne, Vija Stupāne, Vēsma Ušpele gleznošanai brīvā gaisā pulcējās Riebiņos. Ar interesi darbu izstādi aplūkoja arī mūsu skolas audzēkņi. Bildes
 

 

28.10.2010. | Rudens svētki

22.oktobrī uz tradicionālajiem Rudens svētkiem pulcējās 7. – 9. klašu skolēni.
Svētku košumu tiem sagādāja folkloras kolektīvu dalībnieki, kas bija ģērbušies tautas tērpos. Dzīvespriecīgā Bitīte (Žanna Kirilova) pastāstīja, kā visu vasaru strādājusi, lidojot no puķes uz puķi. 7.b klases skolēni braši un dedzīgi nodziedāja krievu tautas dziesmu „Vērpēja”( „Прялица”). Krievu folkloras pulciņa dalībnieki sapulcējušos iepriecināja ar ludziņu „Dārzā”( „В саду”).
Par visjautrāko un viskustīgāko svētku daļu gādāja folkloras kopa „Jumalāni” ar savām vadītājām Āriju Bergmani-Sprūdžu un Ritu Pudāni, jo rotaļās iesaistīja visus svētku dalībniekus un viesus.
Esam godam pavadījuši rudeni, tagad ziemai vārti vaļā! Bildes

Inna Kabare, krievu folkloras pulciņa vadītāja

 

 

27.10.2010. | Akcija "Sapnis par skolu pavasarī"

Skolā norisinājās akcija ”Sapnis par skolu pavasarī”, kuras laikā visi skolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki atnesa tulpju sīpoliņus ar domu tos iestādīt, lai pavasarī mūs priecētu pirmās pavasara puķes – tulpes.
Bija redzama un jūtama liela atsaucība, tāpēc kopā mēs savācām 259 sīpoliņus. Ar lielu darba prieku un gandarījumu stādīt tulpes devās 4.a klases skolēni, 5. klases meitenes, skolotājas Silvija, Sanita un Ruta. Bildes

 

 

27.10.2010. | Riebiņu vidusskolas klašu kolektīvi ekskursijās

 • 24. septembrī 6.-9.klašu skolēni brauc maršrutā Cēsis Āraišu ezerpils – Rāmkalni
 • 8. oktobrī  ekskursijā devās 4.a klase un skolotāja S.Avotiņa. Maršruts Untumi – Rēzekne – Rāznas ezers – Mākoņkalns. Bildes 
 • 14. oktobrī ekskursijā devās 5. klases skolēni un audzinātāja S. Upeniece - Pilskalnes Siguldiņa  -  Lielais Nīcgales akmens - Līksnas baznīca  - Daugavpils Zooloģiskais dārzs.
 • 20. oktobris3. klase un skolotāja A. Randare dodas uz Preiļiem.

 

 

27.10.2010. | Jaunpienācēju iesvētības

Jau daudzus gadus Riebiņu vidusskolā ir pieņemts iesvētīt jaunpienācējus vidusskolēnu statusā. Arī šogad desmitklasnieki jau oficiāli ir kļuvuši vidusskolēni.

Desmitajiem godam izturot visus mūsu izdomātos pārbaudījumus, vakars pagāja nemanot, un nu bija laiks teikt zvērestu, ar kuru apliecināja, ka visi centīsies būt par ideāliem vidusskolēniem. Turot roku uz sirds un saucot vārdu „zvēram” pēc katra nolasītā punkta, kurus būs jāievēro atlikušos 3 gadus vidusskolā, desmitie apņēmās būt par savas skolas īsteniem skolēniem.  Bija patiešām liels prieks par viņu atsaucību un izturību. Cerams, ka visi atcerēsies šo dienu ar prieku un smaidu sejā. Bildes

Skolēnu pašpārvalde

 

23.10.2010. | Kursi "Bērnu vieglatlētika"

14.10.2010. Riebiņu vidusskolas telpās tika organizēti kursi sporta skolotājiem par tēmu ’’Bērnu vieglatlētika” – IAFF projekts”. Kursu lektors bija Vārkavas vidusskolas sporta skolotājs un starptautiskās kategorijas vieglatlētikas treneris Edgars Vaivods. Edgars kā labs kolēģis un zinošs treneris pazīstams jau sen, bet šoreiz stājoties auditorijas priekšā, kā lektors ļāva mums paskatīties uz zināmām lietām no cita skatu punkta. Pat pieredzējuši skolotāji un treneri bija pārsteigti par dzirdēto. Bildes
 

Riebiņu novada sporta un veselības jomas MA vadītāja M.Pokšāne.

23.10.2010. | Konference "Drošs internets un draudzīga skola"

22. oktobrī norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference „Drošs internets un draudzīga skola”, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no vairāk kā 140 Latvijas skolām, kas piedalās kustībā „Draudzīga skola”. Arī mums tika piedāvāta iespēja doties uz šo konferenci, kuru apmeklēja skolotāja Silvija Avotiņa un skolēnu parlamenta prezidente Vija Struka. Bildes

Skolēnu parlamenta prezidente Vija Struka

20.10.2010. | Ģimeņu pēcpusdiena "Mana ģimene mana bagātība"

Jau divus gadus mūsu skolā skolas direktore Ineta Anspoka Ziemassvētku laikā uz Pateicības pēcpusdienu aicina tās ģimenes, kas audzina čaklus, atsaucīgus bērnus, kam sadarbība ar skolu tuvojas nobeigumam, jo viņu atvases jau izaugušas. Un šajās reizēs vienmēr ir prieks par ģimeņu kopābūšanu.
Pilnveidojot skolas un ģimenes sadarbību, Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” ietvaros organizējām ģimeņu pēcpusdienu „Mana ģimene – mana bagātība”.
Krievu rakstnieks Ļevs Tolstojs ir teicis, ka „cilvēka laime sākas no ģimenes”. Un ikviens par to varēja pārliecināties, raugoties gan bērnu mirdzošajās acīs, gan māmiņu un tētu smaidos. Ir patiess prieks, ka, nolikuši rūpes, raizes un, iespējams, pat kūtrumu malā, uz pasākumu ieradās gan mazāki un lielāki bērni , gan viņu vecāki. Bildes

Projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” asistente Rita Pudāne

17.10.2010. | Valodu draugu klubiņš

Sorosa fonda projekta „Sava vidē, saviem cilvēkiem un sev” Valodu draugu klubiņa locekļi sāka sadarbību ar Skanģeļu vecticībnieku kopienu. 11.oktobrī mēs apmeklējām Skanģeļu baznīcu un iepazināmies ar golovsčicu Jevdokiju Plaunovu. Viņa pastāstīja par kopienas vēsturi, parādīja vietu, kur pirms daudziem gadiem atradās vecticībnieku baznīca.
J.Plaunova parādīja, kā vajag lūgties, stāstīja par dievkalpojumu pamatiem, vecticībnieku īpašībām. Mēs bijām priestera mājās, iepazināmies ar to iekārtu. Ziemas laikā tur notiek dievkalpojumi. Kopienas locekļi ar prieku piekrita iemācīt skolēniem, kuriem ir vēlēšanās, lasīt baznīcas grāmatas. Pirmā nodarbība notiks 18.oktobrī.

Valodu draugu klubiņa vadītāja Inna Kabare

 

16.10.2010. | Zaļā karoga balva

Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Riebiņu vidusskola šajā mācību gadā saņēma starptautisko Zaļā Karoga balvu.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisinājās 15. oktobrī Vides ministrijā, kurā piedalījās Vides ministrs, EKO skolu koordinatori, arī Riebiņu vidusskolas projekta “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” Vides kluba vadītāja Sanita Upeniece. Vēlos pateikt PALDIES visiem labas gribas cilvēkiem, kuri izrāda interesi un iesaistās skolas vides sakopšanas darbos. Bildes

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

12.10.2010. | Fotokross 2010

Mērķi

 • Veicināt interesi par skolas vēsturi
 • Paplašināt priekšstatus par skolas tēla veidojošajiem nosacījumiem
 • Veicināt radošo spēju attīstību

Dalībnieki
10. – 12. klašu skolēni, kā arī visi interesenti

Norise
Fotokross notika katras skolēnu grupas brīvi izvēlētā laikā no 07.10. līdz 11.10. Dalībniekiem bija nepieciešams fotoaparāts un zināšanas, lai pēc shematiskas kartes orientētos Riebiņu apkaimē, atrastu Riebiņu skolas atrašanās vietas, nofotografētu tās gan ar grupas dalībniekiem, gan bez tiem. Fotokross – sacensība par radošāko uzdevuma veikumu.

 

09.10.2010. | Konkurss "Veloeksperts"

Konkursa “Veloeksperts” noslēguma pasākumā 9.oktobrī Rīgas motormuzejā piedalījās arī mūsu skolas skolnieces Dace Ormane un Rasma Ormane. Pasākums bija LNT raidījuma “Žaka” pedālis” tiešraide un to vadīja pats satiksmes noteikumu eksperts — Žaks (Kristaps Tālbergs).
Konkursa noslēgumā varēja vērot interesantas sacensības, kurās piedalījās labākie konkursa “Veloeksperts” dalībnieki, Latvijas izlase—Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensību 3.vietas ieguvēja, kā arī sabiedrībā labi zināmi cilvēki. Viņi mērojās spēkiem praktiskās braukšanas trasē ar velosipēdu un radio vadāmo modeli, kā arī demonstrēja savas zināšanas satiksmes drošības jomā. Paralēli tam bija izzinoši sižeti par velosipēdu vēsturi un par to kā droši uzvesties uz ielas. Pateicība skolotājam Guntaram Ormanim par piedāvāto iespēju

 

09.10.2010. | Dabaszinātņu projekta turpināšana

Turpinās projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizācija. Materiāltehniskās bāze tika papildināta arī matemātikas kabinetā. Materiāli būs labs pamats kvalitatīva mācību procesa īstenošanai, kas veicinās skolēnu interesi par eksakto zinātņu apguvi, tālākām studijām un pētnieciskajiem darbiem. Bildes

08.10.2010. | Ķirbju sulas nedēļa

No 4.-8. oktobrim dzērām veselīgo ķirbju sulu. Par to gādāja SFL projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” radošās studijas „Sporta un fizisko aktivitāšu centrs” vadītāja Anita Cakule. Bildes

07.10.2010. | Superpuika 2011

Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” norisinājās konkursa “SUPERPUIKA 2011” 1. kārta, kurā 146 zēni no visas Latvijas mērojās spēkiem, pārbaudīja zināšanas un demonstrēja radošās spējas veicot 5 dažādus uzdevumus. Starp dalībniekiem bija arī trīs Riebiņu vidusskolas pārstāvji Arturs Stabulnieks, Andris Sevastjanovs un Kaspars Vasiļjevs, kuri atzīstami piedalījās līdzīgā vietējā pasākumā „Spice”.

Apkopojot rezultātus, ir noskaidroti tie 33 konkursanti, kuri atkal tiksies konkursa 2. kārtā jau šī gada 1. decembrī.
Starp labākajiem iekļuva arī pagājušā gada „ceļojuma uz Zemes centru” finālists Arturs Stabulnieks.
Vēlam veiksmi labākajiem un labus panākumus visiem pārējiem konkursantiem citos tamlīdzīgos pasākumos. Bildes

Mājturības skolotājs G. Ormanis

01.10.2010. | Skolotāju diena

Skolotāju dienas priekšvakarā, kā jau ierasts, skolā tika organizēta pašpārvaldes diena. Jau no paša rīta skolotājus sagaidīja vestibilā skolēnu parlamenta jaunieši un dāvināja skaistu, neparastu origami ziedu. Pēc tam skolēni iejutās skolotāju lomā, bet skolotājiem ierasto stundu vietā radās iespēja pulcēties vienkopus skolas jaunajā Metodiskajā centrā, nesteigties, parunāt ar kolēģiem. Vēlāk skolas zālē visus priecēja X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku, skolas deju kolektīva, koncerts, kā arī skolēnu pašpārvaldes klāts kafijas galds. Mīļš paldies par skaistajiem mirkļiem visiem, kas gādāja par tiem!

Pēcpusdienā kopā ar visa Riebiņu novada skolotājiem devāmies uz Sīļukalnu, lai vienkopus svinētu savus profesionālos svētkus, noskatoties Riebiņu novada dāvāto dziedošās Eriņu ģimenes koncertu un godinot ilggadējos pedagogus. Klātesošos ar saviem darbiem sveica arī radošā konkursa laureāti Vija Struka un Jūlija Mihailova. Šajā dienā guvām ļoti daudz pozitīvu emociju un iedvesmas turpmākajiem darbiem. Bildes

 

30.09.2010. | Meža zinis

Meža zinis Riebiņu vidusskolā aicināja apgūt dažādas gudrības ne vien skolēnus un skolotājus, bet arī visus interesentus. Pasākuma rīkotāji – folkloras kopa „Jumalāni” ar skolotājām Āriju un Ritu, kas pagājušajā mācību gadā uzvarēja skolas izsludinātajā Bērnu un jauniešu iniciatīvu konkursā, kā arī SFL projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” radošā studija „Folkloras skola” sadarbībā ar visām pārējām projekta radošajām studijām.

Šoreiz bija iespēja mācīties Taupības, Čiekuru vīriņa un Podu, Meža velšu un Saules, Čaklo roku un Lapkriša, Blūda un Skudru, kā arī Nākotnes klasēs, gan atpazīstot koku lapas un ievārījumus, gan veidojot instalācijas un zīmējot, gan metot mērķī, gan orientējoties, gan dejojot, gan, pats galvenais, iestādot kociņus. Nobeigumā Meža ziņa dalībnieki pulcējās pie ugunskura sasildīties, nobaudīt tēju un nodziedāt kopīgu dziesmu mežam.

Paldies skolas direktorei par sarīkoto Bērnu un jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skolā, skolotāju kolektīvam un SFL projekta radošo studiju vadītājiem par bagāto izdomu un idejām, visiem, kas apmeklēja pasākumu un aktīvi iesaistījās tā norisēs! Bildes

 

29.09.2010. | Drošības diena 1. – 9.klašu skolēniem „Lai dzīvo bērni!”

Piedalījās Drošības dienā 1.–9.klašu skolēniem „Lai dzīvo bērni!”, skatījāmies, protams, arī filmu „Lai dzīvo bērni!”

Taču neparastākais šajā dienā bija ugunsdzēsības mācību trauksme, kuras laikā tika imitēts ugunsgrēks un pārbaudīta skolotāju un skolēnu gatavība rīkoties ekstrēmā situācijā. Nedomājiet, ka to vajadzēja tikai iztēloties, gaiteņi tiešām bija pilni ar dūmiem! Secinājumi? Mums vēl jāmācās!

 

29.09.2010. | Mikeļi

Tie ir apjumības jeb appļāvības - pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku rituālu palīdzību cenšas nodrošināt veiksmi nākamajā gadā un iegūt Jumja labvēlību. Izsenis tas ir arī rudens tirgus laiks. Miķeļdienas tirdziņš notika arī mūsu skolā. Netrūka ne lielu, ne mazu tirgotāju, bet vēl vairāk, protams, bija pircēju. Prieks gan vieniem, gan otriem. Un kur nu vēl izdoma, ko rādīja atjautīgie, atraktīvie jaunie pārdevēji, lai pievērstu sev un savai precei klientu uzmanību un interesi! Bildes

 

28.09.2010. | Apmeklē vēlēšanu iecirkni Riebiņos

Tā kā tuvojas 10.Saeimas vēlēšanas un daļa vidusskolēnu ir jaunie vēlētāji, 12.b klases skolēni kopā ar audzinātāju Ritu Pudāni devās uz vēlēšanu iecirkni Riebiņos, lai iepazītos ar to, pārrunātu vēlēšanu norisi. Paldies vēlēšanu komisijas pārstāvjiem Viktoram Golubevam un Janīnai Dzenei, kas jauniešus viesmīlīgi uzņēma un pastāstīja par vēlēšanu norisi, kā arī izsmeļoši atbildēja uz visiem jautājumiem. Bildes

 

27.09.2010. | Skolā notiek ķirbju izstāde

Droši vien ne katrs ir pieredzējis Ķirbja uznācienu! Mēs gan! Mūsu skolā notika ķirbju izstāde. Tās iniciatori – 4.klases skolēni un, protams, viņu audzinātāja Silvija Avotiņa. Skolotāja jau pavasarī deva bērniem šādu uzdevumu – izaudzēt ķirbi. Bez šaubām, par izstādes dalībniekiem kļuva arī citi skolēni un skolotāji. Ķirbja uznāciens tik tiešām izdevās iespaidīgs!

Kur liksim tik daudz ķirbju? Nākošnedēļ dzersim veselīgo ķirbju sulu. Par to gādās SFL projekta „Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” radošās studijas „Sporta un fizisko aktivitāšu centrs” vadītāja Anita Cakule Ķirbju sulas nedēļas ietvaros. Bildes

 

22.09.2010. | Dzejas dienas

22. un 23.09.2010. Dzejas dienas mūsu skolā ienāca ar diviem jaukiem pasākumiem: dzejas pēcpusdienu „Sārtām kļavlapu pleznām, Rudens jau čāpo” sākumskolas klasēm un dzejas lasījumiem bibliotēkā visiem interesentiem. Pēcpusdienu mazajiem sagatavoja 6.klases skolēnu darba grupa, bet bibliotēkā par dzeju, par saviem mīļākajiem dzejoļiem un autoriem stāstīja valodu skolotāji. Bildes

 

21.09.2010. | Gājēju tiltiņš Riebiņos

Kaut gan gājēju celiņš Riebiņos tapa nesen, pašlaik jau grūti iedomāties – kā gan mēs bez tā iztikām. Ilgāk nācās gaidīt tiltiņu, kas savieno abus gleznainās Feimankas krastus. Tomēr tagad tas ir kļuvis par vienu no skaistākajām vietām mūsu ciematā. Un kā nu ne? Vai bieži ir gadījies redzēt tiltiņu ar jumtu?

21.septembrī mēs, riebiņieši, gājēju tiltiņu svinīgi atklājām. Netrūka ne pārgrieztās lentītes, ne svinīgu uzrunu, ne apsveikumu, ne dziesmu, ne dāvanu, ne arī svinīgas tautas staigāšanas pāri Feimankai. Tilta patrons Brencis piestiprināja arī plāksnīti, kas vēstī par projektu, kura ietvaros ir tapis jaunais tiltiņš. Savukārt Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Meluškāns pastāstīja par tiltiņa tapšanas vēsturi. Klātesošos kopā ar folkloras ansambli „Jumaļeņa” un krievu vokālo ansambli priecējām arī mēs, Riebiņu vidusskolas lielie un mazie dziedātāji. Acīgākie atrada arī dāvanu kartes un saņēma dāvanas, bet nobeigumā notika lielā tautas staigāšana pa jauno tiltiņu.

Jauki, ka tāds tiltiņš mums Riebiņos ir! Bildes

 

20.09.2010. | Skolēnu parlamenta velēšanas

Skolā norisinājās skolēnu parlamenta vēlēšanas. Kā jau ierasts, vecākās klases izvirzīja savus kandidātus, bet ikviens 7. -12. klases skolēns izdarīja izvēli vēlēšanu dienā. Visvairāk savu skolas biedru atbalstu ieguva Jānis Čižiks no 11.b klases un Dainis Gorins (8.a klase). Sveicam! Pārējie parlamenta locekļi ir no iepriekšējā sastāva. Lai visiem darbīgs un izdomas bagāts gads!

 

11.09.2010. | Riebiņu vidusskolā tiek modernizēta materiāltehniskā bāze. 

2009. gada 11. jūnijā Riebiņu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā” realizāciju. Veikts pasūtījums mācību aprīkojuma iepirkumam dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem un dabaszinātņu un matemātikas skolotāji V.Adamoviča, V.Lubāne, A.Podziņa, J.Vucāne un S. Pudžs 30.augustā apmeklēja ievadapmācību Lielvārdē. Savukārt dabaszinātņu un matemātikas nedēļas „Domā citādāk! Eksaktāk!” atvērto durvju pasākumā Preiļu Valsts ģimnāzijā 23.augustā piedalījās pedagogi S.Pudžs, M. Tarasova, V. Adamoviča un Viļānu vidusskolā viesojās I.Anspoka un J. Vucāne. Esam sagaidījuši 1.iepirkuma daļas komplektus, kurus piegādāja 10. septembrī. Sāksim izziņas procesu! Bildes

 

10.09.2010. | Riebiņu vidusskolā viesojas Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" priekšsēdētāja Ligita Azovska.

Latgales skolu atbalsta fonds ”Veronika” dibināts 2006.gadā. Fonda misija ir izkopt filantropijas tradīcijas, atbalstot Latgales novada skolas, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves apstākļus, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, kultūrā, novada vēstures izpētē un citās fonda noteiktajās jomās. Piesaistot juridisko un fizisko personu ziedojumus, šo gadu laikā ar fonda starpniecību nodrošinātas skolas brīvpusdienas vairāk kā 900 bērniem Latgalē, kā arī palīdzēts uzsākt skolas gaitas, sagādājot skolai nepieciešamo, apmēram 600 pirmklasniekiem. Sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības fondu 2009./10. mācību gadā iedibinātas stipendijas 12.klašu absolventiem Latgalē. Stipendijas tiek piešķirtas motivētiem, talantīgiem jauniešiem ar augstu sekmju līmeni, kuri nāk no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm. Šogad stipendiju saņem pieteicās arī Riebiņu vidusskolas absolvente Vita Rudzāte.

Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" priekšsēdētāja Ligita Azovska pirmklasnieku vecākiem pasniedza dāvanu karti Ls 25,00 vērtībā skolas lietu iegādei. Bildes

 

 

01.09.2010. | Zinību diena Riebiņu vidusskolā.

Kad kļavas savu lapu plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīša tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Vasara savu darbu ir beigusi, klāt ir septembris ar gladiolām, kuras garākas par pirmklasniekiem un spurainām asterēm kā skolas bērni. Skolēn! Saglabāt 1. septembra un mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecāki, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki – jums pacietību, izturību un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā. Bildes

 

31.08.2010. | Skolas gatavības novērtēšana jaunajam mācību gadam.

31. augustā skolas administrācija iepazinās ar klašu kabinetiem, novērtēja skolas gatavību jaunajam mācību gadam. Katrs pedagogs, kabineta vadītājs bija sagatavojis mutisku informāciju šādos jautājumos: metodisko materiālu izstrāde, tālākizglītība, darba vides sakārtošana, skolēnu piesaiste, dalība skolas apkārtnes labiekārtošanā, finanšu līdzekļu piesaiste. Ar pašvaldības atbalstu Riebiņu vidusskolā paveikts daudz, galvenais, pašu spēkiem. Skolas darbinieki ir centušies skolēniem nodrošinātu pēc iespējas labākus apstākļus mācību darbam. Bildes

 

27.08.2010. | Riebiņu novada pedagoģisko darbinieku konference.

Šī gada 27. augustā plkst. 10:00 Riebiņu vidusskolas zālē tika organizēta Riebiņu novada pedagoģisko darbinieku konference un metodisko apvienību sanāksmes. Konferenci atklāja Riebiņu novada izglītības koordinatore Evelīna Visocka, klātesošos uzrunāja Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis. Darba gaitā iepazināmies ar katras izglītības iestādes pedagogiem, katram tika pasniegta skolotāja dienasgrāmata un pildspalva no Riebiņu novada domes. SEB bankas Preiļu filiāle dāvāja “SEB dzīvības apdrošināšanas dāvanu pirmklasniekam.” Ļoti pārdomāta un izzinoša bija ekonomikas zinātņu doktora Jāņa Eglīša lekcija “Skola un pasaule”. Bildes

 

 

24.08.2010. | Pedagogu tālākizglītības kursi “Pārliecinoša sarunas vadība un publiskā komunikācija” Riebiņu vidusskolā.

24. augustā Riebiņu vidusskolā Sorosa fonda - Latvija kluba “Padoms” vadītāja Rita Pudāne sadarbībā ar izglītības iestādi “Sociālo Interešu centrs” organizēja pedagogu tālākizglītības kursus “Pārliecinoša sarunas vadība un publiskā komunikācija”. Kursu pasniedzēja bija komunikāciju konsultante Kristīne Beinaroviča. Programmā tika apgūtas metodes, kā veidot sarunu, pārliecināt, plānot un strukturēt savu vēstījumu, to formulējot atbilstoši mērķauditorijai un padarot to viegli uztveramu klausītājam. Īpaša uzmanība tika pievērsta pārliecināta publiskā tēla veidošanai, ķermeņa valodas un balss nozīmei sarunas laikā un kontakta veidošanai ar sarunu partneri. Rezultātā 38 Riebiņu vidusskolas, Dravnieku pamatskolasun Silajāņu pamatskolas pedagogi saņēma programmas apguves A sertifikātu. Bildes

 

21.08.2010. | Vasaras skola „Bitīte”.

Aktivitātes vasaras skolā notika no 17. līdz 21.augustam, un tajā piedalījās deviņus līdz trīspadsmit gadus veci bērni. Šajās dienās bērni darbojās ar dažādiem veidojamajiem materiāliem, kartonu, krāsaino papīru, tos veidojot, līmējot un krāsojot. Iepazināmies ar folkloru, tautas mūzikas instrumentiem, apguvām teātra mākslas pamatus, piedalījāmies mazajās olimpiskajās spēlēs. Lielu interesi sagādāja tikšanās ar skaistāko puķu dārzu īpašniecēm Valentīnu Skuteli un Silviju Avotiņu. Devāmies ekskursijā, kuras laikā vēlējāmies apskatīt interesantas vietas tepat mūsu Riebiņu novadā – ūdensslēpošanas bāzi „Baškos”, Silajāņu motormuzeju, Galēnu kultūrvēsturisko muzeju, Sīļukalna tekstildarbu izstādi un dolomīta ieguves tehnoloģijas. Īpaša diena bija veltīta atpūtai pie ezera, kur peldējāmies, braucām ar katemarānu, baudījām ārstniecisko pirti, iepazināmies ar bitenieka darbu. Vasaras skolas noslēgumā cepām desiņas pie skolas jaunizveidotajā ugunskura vietā. Torte, vēlējumi, svecītes siltumam, simboliskas dāvaniņas, spēles, emocijas un kopīga pleca sajūta – lietas, ar ko noslēdzās Sorosa fonda - Latvija finansētais kopīgais vasaras piedzīvojums. Bildes

 

19.08.2010. | Riebiņu vidusskolas skolotāji piedalās iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vasaras skolā.

Joprojām nebeidzam sajūsmināties par 17.-19.augustā notikušo Sorosa fonda - Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vasaras skolu, kas notika Siguldā, kuru apmeklēja skolotājas Inna Kabare un Inna Zenovjeva. Kafijas pauzēs, nūjojot, mandalojot, pusdienojot, sačukstoties nodarbībās, dejojot un dziedot, dodoties vakara pastaigās notika nemitīga informācijas apmaiņa. Rezultātā „daudzas lietas sāk galvā sakārtoties un rodas atbildes uz daudziem jautājumiem”. Bildes

 

18.08.2010. | Direktora vietniece Rita Pudāne piedalās seminārā „Radošums un uzņēmējdarbības spēja”.

No divu dienu semināra 17. un 18. augustā, kurā piedalījās 100 skolotāji no 70 Latvijas skolām, zinoša atgriezusies direktora vietniece Rita Pudāne. Šajās divās dienās skolotājiem bija iespēja apgūt radošās domāšanas pamatlicēja Edvarda de Bono izstrādāto metodoloģiju jaunās mācību programmas „Radošums un uzņēmējdarbības spēja” ieviešanai Latvijā. Jau ar šī gada septembri pilotprojekta veidā mūsu skolā tiks uzsākta jauna fakultatīva “Radošā domāšana” ieviešana. Šobrīd pilotprojekta īstenošana notiek ar plašu brīvprātīgo atbalstu un Sorosa fonda - Latvija finansiālu palīdzību. Bildes