Skola

Riebiņu vidusskolas nolikum22, nolikums21 , nolikums.

Riebiņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums: 2022./2023.m.g. | 2021./2022.m.g. | 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. | 2018./2019.m.g. | 2017./2018.m.g.

Skolas mācību gada darba plāns 2015./2016. m.g. | 2016./2017.m.g. | 2017./2018.m.g. | 2018./2019.m.g.  | 2020./2021.m.g.  | 2021./2022.m.g. | 2022./2023.m.g. | 2023./2024.m.g.

Riebiņu vidusskolas reglaments zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai un noformēšanai pieejams šeit.

Riebiņu vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, 2012./2013. | 2013./2014. | 2015./2016.

Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu Riebiņu vidusskolā šeit.

Kārtība mācību procesa organizēšanai Riebiņu vidusskolā šeit.

Kārtība, kādā tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite, kontrole un uzraudzība Riebiņu vidusskolā šeit.

Riebiņu vidusskolas izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība šeit.

2012./2013. | 2013./2014 | 2014./2015 | 2016./2017 | 2017./2018. mācību gada akreditētās izglītības programmas.

Skolas attīstības plāns 2020./2021. - 2022./2023.m.g. Skatīt. Skolas attīstības plāns 2014. - 2020. gadam. Skatīt. Skolas attīstības plāns 2010. - 2013. gadam. Skatīt.

Skolas attīstības plāna izpildes ziņojums, Riebiņu vidusskola 2011./2012. | 2016./2017.

Audzināšanas darba plāns 2010. / 2011. m. g. | 2011. / 2012. m.g. I sem. | 2011./2012. m.g. II sem. | 2012./2013. m.g. I sem. | 2012./2013.m.g. II sem. | 2013. / 2014. m.g. I sem.| 2013. / 2014. m.g. II sem.| 2014. / 2015. m.g. I sem. | 2014. / 2015. m.g. II sem. | 2016./2017.m.g. – 2018./2019.m.g. | Prioritātes 2017./2018.m.g. | Prioritātes 2018./2019.m.g. | 2019. - 2022. gadam  | 2020. - 2021. gadam

Stundu saraksts 2023./2024.m.g. II sem. | 2023./2024.m.g. I sem. | 2022./2023.m.g. II sem. | 2022./2023.m.g. I sem. 2021./2022.m.g. II sem. | 2021./2022.m.g. I sem. | 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. 2018./2019.m.g. II sem.2018./2019.m.g I sem. 

Klases stundu saraksts 2022./2023.m.g. II sem.2022./2023.m.g. I sem.2021./2022.m.g. II sem. | 2021./2022.m.g. I sem. | 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g I sem. | 2018./2019.m.g.

Riebiņu vidusskolas (neklātiene) 2022./2023.m.g. I sem.2021./2022.m.g. II sem. | 2021./2022.m.g. I sem. | 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. konsultāciju grafiks

Pedagogu individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks 2022./2023.m.g. I sem. |  2021./2022.m.g. II sem. | 2021./2022.m.g. I sem. | 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. 

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2021./2022. m.g. II sem. | 2021./2022. m.g. I sem. | 2020./2021. m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020. m.g. I sem 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem.