Skola

Riebiņu vidusskolas nolikums.

Riebiņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums: 2019./2020.m.g. 2018./2019.m.g. | 2017./2018.m.g. |

Skolas mācību gada darba plāns 2015./2016. m.g. | 2016./2017.m.g. | 2017./2018.m.g. | 2018./2019.m.g.  | 2020./2021.m.g.

Riebiņu vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, 2012./2013. | 2013./2014. | 2015./2016.

Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu Riebiņu vidusskolā šeit.

Kārtība mācību procesa organizēšanai Riebiņu vidusskolā šeit.

Kārtība, kādā tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite, kontrole un uzraudzība Riebiņu vidusskolā šeit.

Riebiņu vidusskolas izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība šeit.

2012./2013. | 2013./2014 | 2014./2015 | 2016./2017 | 2017./2018. mācību gada akreditētās izglītības programmas.

Skolas attīstības plāns 2020./2021. - 2022./2023.m.g. Skatīt. Skolas attīstības plāns 2014. - 2020. gadam. Skatīt. Skolas attīstības plāns 2010. - 2013. gadam. Skatīt.

Skolas attīstības plāna izpildes ziņojums, Riebiņu vidusskola 2011./2012. | 2016./2017.

Audzināšanas darba plāns 2010. / 2011. m. g. | 2011. / 2012. m.g. I sem. | 2011./2012. m.g. II sem. | 2012./2013. m.g. I sem. | 2012./2013.m.g. II sem. | 2013. / 2014. m.g. I sem.| 2013. / 2014. m.g. II sem.| 2014. / 2015. m.g. I sem. | 2014. / 2015. m.g. II sem. | 2016./2017.m.g. – 2018./2019.m.g. | Prioritātes 2017./2018.m.g. | Prioritātes 2018./2019.m.g. | 2019. - 2022. gadam  | 2020. - 2021. gadam

Stundu saraksts 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. 2018./2019.m.g. II sem.2018./2019.m.g I sem. 

Klases stundu saraksts 2020./2021.m.g. | 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g I sem.  I 2018./2019.m.g.

Riebiņu vidusskolas (neklātiene) 2020./2021.m.g. I 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. konsultāciju grafiks

Pedagogu individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks  2020./2021.m.g. I 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. 

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2020./2021. m.g. 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020. m.g. I sem 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem.