Skola

Riebiņu vidusskolas nolikums.

Riebiņu vidusskolas pašvērtējuma ziņojums Aktualizācija par: 2018./2019.m.g. | 2017./2018.m.g. |

Skolas mācību gada darba plāns 2015./2016. m.g. | 2016./2017.m.g. | 2017./2018.m.g. | 2018./2019.m.g.

Riebiņu vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, 2012./2013. | 2013./2014. | 2015./2016.

Kārtība, kādā tiek veikta skolēnu sasniegumu uzskaite, kontrole un uzraudzība Riebiņu vidusskolā šeit.

Riebiņu vidusskolas izglītojamo mācību stundu kavējumu uzskaites kārtība šeit.

2012./2013. | 2013./2014 | 2014./2015 | 2016./2017 | 2017./2018. mācību gada akreditētās izglītības programmas.

Skolas attīstības plāns 2014. - 2020. gadam. Skatīt. Skolas attīstības plāns 2010. - 2013. gadam. Skatīt.

Skolas attīstības plāna izpildes ziņojums, Riebiņu vidusskola 2011./2012. | 2016./2017.

Audzināšanas darba plāns 2010. / 2011. m. g. | 2011. / 2012. m.g. I sem. | 2011./2012. m.g. II sem. | 2012./2013. m.g. I sem. | 2012./2013.m.g. II sem. | 2013. / 2014. m.g. I sem.| 2013. / 2014. m.g. II sem.| 2014. / 2015. m.g. I sem. | 2014. / 2015. m.g. II sem. | 2016./2017.m.g. – 2018./2019.m.g. | Prioritātes 2017./2018.m.g. | Prioritātes 2018./2019.m.g. | 2019. - 2022. gadam

Stundu saraksts 2019./20120.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. 2018./2019.m.g. II sem.2018./2019.m.g I sem. 

Klases stundu saraksts 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g I sem.  I 2018./2019.m.g.

Riebiņu vidusskolas (neklātiene) 2019./2020.m.g. II sem. 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. konsultāciju grafiks

Pedagogu individuālā darba ar izglītojamajiem grafiks 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020.m.g. I sem. I 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem. 

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2019./2020.m.g. II sem. | 2019./2020. m.g. I sem 2018./2019.m.g. II sem. | 2018./2019.m.g. I sem.

Valsts pārbaudījumu norise 2018./2019.m.g.